Termeni și Condiții

Premise
Acord de utilizare

1. Statutul licitației noastre pe Internet.

1.1. Clauze generale.

1.2. Statutul și responsabilitatea Organizatorului privind tranzacțile realizate prin intermediul său.

1.3. Siguranța tranzacțiilor Dvs. și eventualele riscuri.

1.4. Politica de informare a Organizatorului și atitudinea Dvs. referitor la această politică.

2. Utilizatorii serviciilor acestei licitații pe Internet și statutul lor.
3. Tarifele pentru serviciile furnizate de noi.
4. Regulile de utilizare a serviciilor furnizate de noi.

4.1. Utilizator Verificat.

4.2. Respectarea principiului încrederii de către utilizatorii serviciilor de licitație pe Internet.

4.3. Articolele interzise la vânzare sau cumpărare și articolele cu regim special.

4.4. Consecințele actelor neautorizate la licitația noastră pe Internet.

4.5. Comentariile Dvs. și comentariile privitoare la acțiunile Dvs. Sistemul de feedback. Sistemul de calificative.

4.6. Obligațiile vânzătorului.

4.7. Obligațiile cumpărătorului.

4.8. Comunicare între utilizatori.

4.9. Restrictii ale valorilor produselor

5. Serviciul Magazine Okazii.ro

5.1 Import automat

6. Serviciul Garantia de Livrare

6.1 Termeni utilizati in cadrul regulamentului

6.2 Principiile de functionare a serviciului Garantia de Livrare

6.2.1 Conditiile initiale

6.2.2 Raspunderea partilor implicate

6.2.3 In calitate de vanzator, utilizatorul are urmatoarele obligatii

6.2.4 In calitate de cumparator, utilizatorul are urmatoarele obligatii

6.3 Rolul Okazii.ro si al serviciului de curierat

6.3.1 Okazii.ro si serviciul „Garantia de Livrare”

6.3.2 Rolul furnizorului de servicii de curierat agreate

6.4 Sistemul de plata pentru serviciul Garantia de Livrare

6.5 Sanctiuni

6.6 Prevederi finale

7. Plata cu cardul
8. Puncte de fidelitate
9. Informațiile furnizate de Dvs. licitației noastre, drepturile și obligațiile Dvs.
10. Notă de informare privind protectia datelor cu caracter personal.
11. Accesul la licitația noastră și intervenția în activitatea acesteia.
12. Responsabilitatea în cazul încălcării termenilor acestui acord.
13. Sistemul de garanții.
14. Alte tipuri de tranzacționări.
15. Clauze finale.

Începând cu data de 1 august 2015, toate drepturile şi obligaţiile stabilite de prezentul acord de utilizare în favoarea, respectiv în sarcina Netbridge Services S.R.L., au fost preluate integral de Bitfactor S.R.L. Începând cu această dată, administratorul site-ului Okazii.ro este Bitfactor S.R.L.


Premise

După cum reiese mai departe, acest acord se aplică site-ului nostru www.okazii.ro adresă la care se desfășoară licitația noastră pe Internet (numită de acum înainte “aceasta licitație pe Internet” sau “licitația noastră pe Internet”).

Acest acord de utilizare (numit de acum înainte “prezentul acord”) conține reguli obligatorii aplicabile oricărei persoane care utilizează serviciile noastre de licitatie pe Internet.

Prezentul acord intră in vigoare imediat după ce ați confirmat acceptarea termenilor printr-un click pe tasta “Accept” (de acum înainte “tasta Accept”) ce se afla în josul paginii de înregistrare. Orice persoană care va dori sa utilizeze serviciile noastre de licitatie pe Internet nu va avea dreptul de a folosi aceste servicii fara sa-si dea acordul pentru acceptarea prezentului acord. Acceptarea acestui acord, va obliga să respectați termenii stabiliți de Organizatorul acestei licitații pe Internet (numit de acum înainte “Organizatorul acestei licitații pe Internet” sau “Noi”.

În eventualitatea în care nu acceptați noii termeni ai prezentului acord, aveți dreptul de a-l refuza în mod unilateral, caz în care pierdeți automat dreptul de a utiliza serviciile licitației noastre pe Internet.

În cazul în care totuși continuați să utilizați serviciile site-ului nostru și după modificare, acest lucru înseamnă că ați acceptat pe deplin termenii prezentului acord, inclusiv modificările survenite.
Dacă aveți nelămuriri cu privire la conținutul prezentului acord, obligațiile prevazute de acesta sau orice alte întrebari referitoare la operațiile desfășurate în cadrul licitației pe Internet, puteți întreba la adresa de mail suport@okazii.ro.


Acord de utilizare

1. Statutul licitației noastre pe Internet.

1.1. Clauze generale.
1.1.1. Licitația noastra pe Internet este un serviciu oferit de către Organizator, serviciu care are la baza o combinație de programe informatice, o platforma de tranzacții on-line, prin intermediul căruia toți cei care au acces la acest serviciu (daca au acceptat prezentul acord) pot vinde sau cumpăra diferite articole, în conformitate cu termenii și condițiile de mai jos.
1.1.2. Termenul “licitație pe Internet” este folosit în prezentul acord și în alte rubrici ale site-ului numai din comoditate și nu trebuie interpretat în sensul termenilor juridici “ofertă” sau “licitație”.
1.1.3. Termenii “licitație”, “licitație pe Internet” sau oricare alți termeni referitori la licitație sunt folosiți în prezentul acord și în alte rubrici ale site-ului numai pentru facilitarea exprimării, astfel că nu trebuie interpretați în sensul lor juridic și nu nu li se pot atribui efectele juridice corespunzatoare acestor termeni. De asemenea, termenii “cumpărare”, “vânzare”, “vânzare-cumpărare”, “cumpărător”, “vânzător”, “preț”, “marfă”, “comerț” sau alți termeni derivați sau sinonimi, nu trebuie interpretați în oricare din sensurile următoare:

a) că Organizatorul ar avea statutul de intermediar, mandatar sau comisionar, având obligații contractuale față de acele persoane care negociază sau încheie contracte de vânzare-cumpărare;

b) că Organizatorul licitației pe Internet realizeaza operațiuni de comerț sau de cumpărare prin intermediul acestei licitații (cu excepția licitațiilor caritabile care au un statut aparte precum și a oricăror alte excepții prevăzute în Termeni și condiții);

c) că Organizatorul licitației pe Internet promovează în orice mod produsele sau serviciile vânzătorului sau cumpărătorului.

1.1.4. Serviciile furnizate de noi prin intermediul site-ului www.okazii.ro se adresează doar persoanelor fizice majore având cel puțin 18 ani împliniți și capacitate de exercițiu deplină, precum și întreprinderilor, indiferent de forma juridică. Utilizatorul persoana fizică declară și garantează că are cel puțin 18 ani, prin simpla acceptare a prezentului acord. Fiecare utilizator declară şi garantează că potrivit prevederilor legale aplicabile are dreptul să utilizeze serviciile noastre şi să acceseze site-ul www.okazii.ro, şi îşi asumă întreaga răspundere pentru alegerea şi utilizarea serviciilor noastre. Utilizatorul de tip întreprindere (profesionist conform art. 3 alin 2 din Codul Civil) şi reprezentantul acesteia care utilizează efectiv contul, după caz, declară și garantează că (i) are dreptul, calitatea și puterea de a accepta în mod valabil prezentul acord de utilizare; (ii) prin acceptarea prezentului acord de utilizare nu se încalcă legea aplicabilă ori prevederile actelor constitutive/statutare ale entităţii pe care o reprezintă; (ii) a efectuat toate operațiunile necesare și a obținut toate acordurile și autorizațiile necesare pentru a-și asuma obligațiile reglementate de prezentul acord pe seama entității pe care o reprezintă și (iv) își asumă întreaga responsabilitate juridică decurgând din eventuala invocare a lipsei calității de reprezentant.

1.1.5. Utilizatorul are obligația de a furniza date corecte, complete, actuale și valabile, atât la crearea contului, cât și la completarea datelor de facturare. Utilizatorul este obligat să actualizeze datele sale (de identificare și facturare) ori de câte ori acestea se modifică, în cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data la care modificarea survine. Fără a aduce atingere prevederilor de mai sus, de fiecare dată când modificările privesc o persoană juridică, Utilizatorul se obligă să furnizeze Organizatorului documentele doveditoare emise de Registrul Comerțului, ANAF sau orice altă autoritate relevantă. Orice încălcare a obligațiilor reglementate de prezentul articol poate fi sancționată prin suspendarea contului de utilizator.

1.2. Statutul și responsabilitatea Organizatorului acestei licitații pentru tranzacțiile încheiate cu ajutorul său.
1.2.1. Organizatorul este răspunzător pentru menținerea în stare de funcționare a licitației pe Internet, exceptând cazurile de forța majoră. Prin caz de forță majoră se înțelege un eveniment imprevizibil și inevitabil, aflat în afara controlului Organizatorului. Sunt considerate evenimente de forță majoră, fără a se limita la acestea, evenimente ca războiul, revoluția, embargoul, cutremurul, grav atac terorist, inundația, incendiul, atacuri informatice grave ori defecțiuni grave în funcționarea rețelei de internet, greva si încetarea nelegală a lucrului, emiterea de către o autoritate competentă a unui ordin sau a oricărui act cu caracter obligatoriu care împiedică desfășurarea activității Organizatorului.

1.2.2. Organizatorul nu este implicat în nicio relație juridică preferențiala cu persoanele care negociază sau au încheiat o tranzacție de vânzare-cumpărare rezultată ca urmare a utilizării sitului nostru, cu excepția licitațiilor caritabile care au un statut special.

1.2.3. Organizatorul nu va fi răspunzător pentru situaţiile în care funcţionarea licitaţiei pe internet nu va fi posibilă din cauze independente de voinţa sa, cum ar fi, dar fără a ne limita la: nefuncţionarea reţelelor de internet şi / sau energie electrică datorate culpei furnizorilor, orice alte probleme de ordin tehnic care se afla în afara controlului Organizatorului, culpa Utilizatorului etc. Organizatorul nu va răspunde pentru orice fel de daune, pierderi de profit, câştiguri nerealizate şi / sau nefructificarea unor oportunităţi de afaceri sau orice alte pierderi suferite de Utilizatori şi / sau terţe persoane din cauza motivelor enumerate cu titlu exemplificativ mai sus.

1.2.4. În speță, noi nu suntem implicați în procesele de negociere, de încheiere sau realizare a vreunei tranzacții, în care Dvs. ați putea fi parte, și nu suntem responsabili de niciuna dintre acțiunile dvs. sau de acțiunile unei terțe părți care are datorii față de Dvs. incluzând datoriile provenite din folosirea licitației noastre. Cand folosiți situl nostru, Dvs. și cel cu care negociați sau încheiați o tranzacțe de vânzare-cumpărare, sunteți pe deplin responsabili de procesul negocierilor, de coordonarea tranzacției și de realizarea ei. Noi nu avem nicio autoritate de a acționa ca reprezentanți ai vânzătorului sau ai cumpărătorului (fie potențiali, fie reali). Având în vedere că negocierile și încheierea tranzacției au loc între utilizatori, Organizatorul nu este și nu poate fi, in niciun mod și în nicio masura, implicat în orice diferende, litigii judiciare și/sau extrajudiciare care pot interveni între vânzător și cumpărător, cu excepția licitațiilor caritabile.

1.2.5. Organizatorul oferă suport Utilizatorilor prin furnizarea serviciului „Asistenţă clienţi Okazii.ro”, atât prin intermediul numărului de telefon sau al adresei de email indicate în site, cât şi prin intermediul sistemului interactiv de conversaţie pus la dispoziţia Utilizatorului de Organizator. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza sau întrerupe un apel sau o comunicare de orice fel cu Utilizatorii care deturnează serviciul „Asistenţă clienţi Okazii.ro” de la scopul pentru care acesta le-a fost pus la dispoziţie. Cu titlu de exemplu, enumerăm următoarele motive care ar putea să conducă la refuzul furnizării serviciului „Asistenţă clienţi Okazii.ro”: hărţuirea sau ameninţarea reprezentanţilor Organizatorului, folosirea unui limbaj / ton inadecvat, agresivitatea, limbajul obscen etc.

1.3. Siguranța tranzacțiilor Dvs. și eventualele riscuri.
1.3.1. Organizatorul acestei licitații nu verifică, nu urmărește și nici nu controlează articolele puse în vânzare la licitația sa. Organizatorul acestei licitații pe Internet nu verifică, nu urmărește și nici nu controlează utilizatorii individuali ai licitației. Organizatorul nu poartă nicio răspundere pentru articolele oferite spre vânzare la licitație.

1.3.2. Astfel, noi nu putem deține controlul asupra proprietăților utilizatorului, asupra calității și siguranței articolelor vândute sau cumpărate. De asemenea, nu putem urmări daca s-au respectat prevederile legale; a bunurilor vândute și cumpărate; formularele pentru vânzarea sau cumpararea de bunuri; capacitatea și posibilitatea vânzătorului de a duce la îndeplinire vânzarea produselor oferite, capacitatea cumpărătorilor de a cumpara produsele care îi interesează.

1.4. Politica de informare a Organizatorului și atitudinea Dvs. referitor la această politică.
1.4.1. Obligațiile Organizatorului acestei licitații pe Internet nu includ implementarea unui control deplin asupra informațiilor afisate de către utilizatorii acestei licitații pe Internet.

1.4.2. In scopul respectării legii, a drepturilor Organizatorului acestei licitații pe Internet și/sau a terțelor părți, și pentru o cât mai bună desfăsurare a acestei licitații pe Internet, Organizatorul acestei licitații pe Internet are dreptul exclusiv ca, din proprie inițiativă și după criteriile sale proprii care nu pot fi cenzurate în niciun mod de către terțe persoane, la cererea autorităților competente ale statului sau la cererea unei persoane care justifică un interes legitim, să suspende sau restricționeze în orice alt mod toate și/sau orice informații, comentarii, oferte de orice fel, inclusiv cele de participare la oricare din licitațiile organizate pe site-ul OKazii.ro, precum și orice alte date furnizate de oricare dintre utilizatorii site-ului OKazii.ro, dacă Organizatorul acestei licitații pe Internet decide ca acestea, ținând cont de conduita utilizatorului pe site, istoricul acțiunilor utilizatorului pe site, precum și ținând cont de oricare alte criterii proprii ale Organizatorului acestei licitații pe internet, care nu pot fi cenzurate în niciun fel de către terțe persoane, pun sau pot pune în pericol buna funcționare a OKazii.ro, buna desfășurare a serviciilor oferite prin OKazii.ro, inclusiv a licitațiilor organizate prin OKazii.ro, încalcă sau pot încălca în orice mod termenii prezentului acord, prevederile legale în vigoare și/sau drepturile unei terțe părți.

2. Utilizatorii serviciilor acestei licitații pe Internet și statutul lor.
2.1. Orice persoană poate deveni utilizator al serviciilor noastre de licitație pe Internet dacă are acces la Internet și după ce a cofirmat acceptarea termenilor prin finalizarea procesului de creare a contului.

Pentru crearea unui cont de utilizator Okazii.ro este necesară o adresă de email validă. La prima punere în vânzare a unui produs utilizatorul va trebui să introducă un număr de telefon mobil din rețelele Orange, Vodafone sau Telekom. Utilizatorul se obliga să fie deținătorul adresei de e-mail introdusă în formularul de înregistrare și a numărului de telefon introdus în formularul de punere în vânzare. De asemenea, utilizatorul trebuie să se asigure că datele de contact furnizate vor fi active.

Numele de utilizator nu trebuie sa contina termenul “Okazii” sau cuvinte similare si/sau derivate ale acestuia, date de contact sau un limbaj obscen, trivial, care contravine bunelor moravuri şi/sau ofensator.

2.2. După exprimarea acordului față de termenii prezentului acord, orice persoană trebuie să treacă prin procedura de înregistrare: să completeze un formular de înregistrare, să se înregistreze și să primească un nume de utilizator și o parola care îi sunt necesare pentru utilizarea serviciilor de licitație pe Internet. După ce ați devenit unul dintre utilizatori, aveți dreptul să vă faceți cunoscute intențiile de a vinde sau de a cumpăra articole, și totodata aveți dreptul de a trimite mesaje email către ceilalți utilizatori în legatură cu articolele vândute sau cumpărate.

2.3. Scopul principal al acestor servicii furnizate de către Licitația noastră pe Internet este de a reglementa și coordona termenii tranzacțiilor de vânzare-cumpărare, precum si de a inlesni incheierea tranzactiilor dintre utilizatori. In consecinta, serviciile noastre de licitatie pe Internet pot fi folosite numai de catre persone care au capacitate deplina de exercitiu.

2.4. Daca oferiti un articol spre vanzare sau faceti o oferta de pret pentru un articol supus vanzarii, confirmati ca aveti dreptul legal de a vinde sau cumpara acel articol. In acelasi timp, cele afirmate mai sus nu se refera la articolele interzise spre vanzare-cumparare sau la cele cu regim special.

2.5. Persoanele al caror cont sau acces la serviciile noastre de licitatie pe Internet au fost suspendate, restrictionate, retrase sau interzise din orice motiv, precum si persoanele care au incalcat in orice mod prevederile din Termeni si conditii de utilizare nu mai au dreptul de a utiliza serviciile noastre de licitatie pe Internet. In toate cazurile in care noi apreciem ca sunt indeplinite cerintele mentionate vom putea lua de indata, fara nicio notificare prealabila, masurile pe care le consideram necesare pentru a interzice acestor persoane utilizarea serviciilor noastre de licitatie pe Internet, indiferent care sunt conturile utilizate de aceste persoane.

2.6. Numele de utilizator, contul de utilizator si parola aferenta au caracter individual si netransmisibil. Dvs. sunteti unica persoana pe deplin responsabila pentru utilizarea contului dvs. de utilizator. In acest sens va obligati sa utilizati personal contul dvs. si sa nu transferati, cesionati, vinde, imprumuta sau transmite in orice alt mod contul dvs. de utilizator si/sau parola aferenta unei terte persoane sau entitati. Dvs. sunteti unica persoana responsabila de pastrarea confidentialitatii parolei aferente contului. Sunteti de acord sa notificati Organizatorul acestei licitatii pe Internet daca aveti suspiciuni privind orice utilizare neautorizata a contului dvs. sau accesare neautorizata a parolei dvs.

2.7. Fără a aduce atingere prevederilor art. 2.6 de mai sus, utilizatorul poate transforma contul de persoană fizică în cont de persoană juridică sau de persoană fizică autorizată, prin furnizarea datelor corespunzătoare în secțiunea Date cont din contul său. În urma efectuării acestei modificări prin furnizarea de date complete și corecte, operează novarea obligaţiilor stabilite de prezentul Acord de utilizare, în sensul substituirii Utilizatorului vechi (persoana fizică) cu Utilizatorul nou (persoana juridică sau persoana fizică autorizată). Pe cale de consecinţă, Utilizatorul nou va avea faţă de Organizator toate drepturile și obligațiile care au fost stabilite prin Acordul de utilizare în favoarea, respectiv în sarcina Utilizatorului vechi, iar Organizatorul va avea faţă de Utilizatorul nou toate drepturile şi obligaţiile care au fost stabilite prin Acordul de utilizare în favoarea, respectiv în sarcina Organizatorului.

2.8. Nu este permisă deţinerea de către o persoană a mai multor conturi de utilizator, dacă folosirea de conturi multiple este realizată cu intenţia de a frauda Okazii.ro, în orice mod, cu privire la orice situaţie. Organizatorul va putea lua orice măsură va considera de cuviinţă pentru a proteja Okazii.ro, împotriva oricărui utilizator va considera de cuviinţă, fără o notificare prealabilă, fără justificarea acţiunilor sale, etc.

2.9. Datele cu caracter personal ale utilizatorilor Okazii.ro pot fi utilizate de ceilalţi utilizatori care iau cunoştinţă de ele numai cu respectarea legii şi numai în scopul negocierii şi finalizării tranzacţiei încheiate prin intermediul platformei Okazii.ro. Orice utilizare a acestor date în alte scopuri (inclusiv prin crearea de conturi de utilizator în alte pagini de internet sau pentru contactarea utilizatorilor în vederea comercializării altor produse) este strict interzisă. Utilizatorii se obligă să utilizeze datele cu caracter personal recepţionate prin intermediul platformei Okazii.ro numai cu respectarea prevederilor de mai sus. Organizatorul acestei licitaţii pe internet are dreptul de a suspenda contul oricărui utilizator care încalcă obligaţiile de mai sus.

2.10. Având în vedere că Organizatorul acestei licitaţii are dreptul, în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, să prelucreze datele cu caracter personal ale Utilizatorilor Site-ului în vederea operării platformei Okazii.ro, precum şi în scop de marketing, reclamă şi publicitate, Utilizatorii înţeleg şi acceptă că datele furnizate de aceştia la crearea contului (număr de telefon şi / sau mail) pot fi dezvăluite celorlalţi utilizatori ai site-ului fie la plasarea unei comenzi, fie direct în pagina de prezentare a produsului vândut (la simpla accesare a acesteia, fără plasarea unei comenzi).”

2.11. Organizatorul acestei licitatii pe Internet isi rezerva dreptul sa inchida de indata si fara nici o notificare prealabila accesul dvs. la contul dvs. si sa stearga definitiv contul si toate datele si informatiile din acesta, in toate cazurile in care incalcati in orice mod, sau in orice masura, si indiferent de motiv, oricare dintre obligatiile de mai sus, respectiv orice prevederi legale sau din regulamentul Okazii.ro/Termeni si conditii de utilizare. Toate si orice date de contact ori date cu caracter personal utilizate pentru un cont inchis sau anulat vor fi blocate, in sensul ca nu vor mai putea fi utilizate in niciun mod pentru niciun alt cont si nicio alta inregistrare pe site-ul nostru ori pentru accesul la serviciile noastre.

2.12. Okazii.ro isi rezerva dreptul de a bloca definitiv, fara vreo notificare prealabila, conturile ce au un procentaj de calificative pozitive mai mic de 90%. Datele utilizate in cadrul acestor conturi nu vor mai putea fi utilizate la o alta inregistrare in cadrul sitului.

2.13. În situaţia în care un utilizator nu a mai accesat contul său pentru o perioadă de 6 luni, atunci Organizatorul va putea dezactiva produsele postate de către acesta. Dezactivarea nu se va face automat la expirarea perioadei, ci va fi efectuată în urma trimiterii unui mail către utilizator care va conţine detalii referitoare la măsura ce va fi aplicată privind licitaţiile sale, modalităţile prin care poate evita aplicarea acestei măsuri, termenul pe care Organizatorul îl oferă în vederea primirii unui răspuns din partea utilizatorului etc. În situaţia în care după aplicarea acestei măsuri utilizatorul va dori repunerea în vânzare a poduselor, va avea această posibilitate din contul său de utilizator, cu respectarea tuturor condiţiilor. Dacă după repunerea în vânzare utilizatorul nu va mai accesa contul său pe perioada de 6 luni, procedura detaliată la prezentul alineat va fi reluată.

2.14. Perioada de proba. Dupa inregistrarea ca utilizator/ activarea contului, utilizatorul beneficiaza de o perioada de proba. In perioada de proba, utilizatorul nu datoreaza tarifele si comisioanele Okazii in limita unui sold debitor de 3 EUR. In cazul depasirii acestui prag, perioada de proba inceteaza. Utilizatorul poate opta pentru continuarea folosirii serviciilor Okazii.ro in urma efectuarii platii soldului debitor. Odata plata efectuata, contul utilizatorului devine activ si pentru serviciile furnizate de Okazii utilizatorul va plati tarifele si comisioanele in conformitate cu prevederile din Termeni si Conditii.

2.15. Dreptul de retragere.
2.15.1. În conformitate cu Ordonanța de urgență nr. 34/2014 („OUG 34/2014”) privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanță sau dintr-un contract în afara spațiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât costurile directe legate de returnarea produselor și eventualele prejudicii provocate de diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora.

2.15.2. De la regula generală instituită potrivit celor de mai sus, OUG 34/2014 reglementează următoarele excepții:
a) contractele de servicii, după prestarea integrală a serviciilor şi, în cazul în care contractul dă naştere unei obligaţii de plată pentru consumator, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul de retragere după executarea integrală a contractului de către profesionist;
b) furnizarea de bunuri sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care profesionistul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
c) furnizarea de bunuri confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;
d) furnizarea de bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
e) furnizarea de bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator;
f) furnizarea de bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
g) furnizarea de băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile şi a căror valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care profesionistul nu le poate controla;
h) contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod special profesionistului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, profesionistul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de consumator sau furnizează alte bunuri decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau bunuri suplimentare;
i) furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
j) furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicaţii;
k) contractele încheiate în cadrul unei licitaţii;
l) prestarea de servicii de cazare, pentru alt scop decât cel rezidenţial, transport de mărfuri, închiriere de maşini, catering sau serviciile privind activităţile de agrement, în cazul în care contractul prevede o dată sau o perioadă de executare specifică;
m) contractele de furnizare de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă executarea a început şi, în cazul în care contractul dă naştere unei obligaţii de plată pentru consumator, în condiţiile în care:
(i) consumatorul şi-a dat acordul prealabil expres pentru începerea executării în cursul perioadei de retragere;
(ii) consumatorul a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul de retragere în consecinţă;
(iii) profesionistul a furnizat confirmarea încheierii contractului, în conformitate cu art. 7 alin. (2) sau cu art. 8 alin. (7).

2.15.3. Dacă produsul achiziționat prin intermediul site-ului nu este exceptat de la dreptul de retragere în conformitate cu prevederile OUG 34/2014, consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanță, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere, în condițiile reglementate de actul normativ menționat mai sus și cu respectarea prezentelor prevederi.

2.15.4. În situația exercitării dreptului de retragere, consumatorul nu este obligat să precizeze motivele pentru care returnează produsul.

2.15.5. Termenul de 14 zile curge de la data la care consumatorul sau o terță parte indicată de acesta intră în posesia fizică a produselor. În cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, termenul de 14 zile curge din ziua în care consumatorul sau o parte terță indicată de acesta, intră în posesia ultimului produs.

2.15.6. Pentru a vă exercita dreptul de retragere dintr-un anumit contract, trebuie să contactați operatorul economic care comercializează produsele achiziționate, la adresa pusă la dispoziție de Organizator sau de operatorul economic, și să îl informați cu privire la decizia dvs. de a vă retrage din contract.

2.15.7. În situația în care operatorul economic nu poate fi contact pentru exercitarea dreptului de retragere, vă rugăm să comunicați cererea pe adresa suport@okazii.ro. Organizatorul o va înainta respectivului operator economic și va furniza asistența rezonabil necesară pentru soluționarea cererii de retragere.

2.15.8. Consumatorul poate exercita dreptul de retragere prin utilizarea formularului de retragere de mai jos sau prin orice altă declarație neechivocă în care își exprimă decizia de retragere din contract.
Formularul sau declarația de retragere pot fi comunicate operatorului economic prin poștă tradițională sau electronică (e-mail). Folosirea formularului propus mai jos nu este obligatorie.

***
FORMULAR DE RETRAGERE
pe baza Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 427 din 11.06.2014)
Stimați consumatori, prezentul formular se trimite înapoi completat doar dacă doriţi să vă retrageţi din contract.
– Către [aici se introduce numele, adresa poştală şi, dacă este cazul, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e‐mail ale profesionistului]:
– Vă informez/Vă informăm (*) prin prezenta cu privire la retragerea mea/noastră (*) din contractul referitor la vânzarea următoarelor produse (*)/prestarea următoarelor servicii *
– Comandate la data (*)/primite la data (*)
– Numele consumatorului (consumatorilor)
– Adresa consumatorului (consumatorilor)
– Semnătura consumatorului (consumatorilor) (doar în cazul în care acest formular este notificat pe
hârtie)
– Data (*) A se elimina menţiunea inutilă, după caz
***

2.15.9. Notificarea/declarația trebuie să includă datele consumatorului: numele, adresa poștală, numărul de telefon și adresa de e-mail, numărul de comanda, precum și o formulare precisă care să exprime decizia de a se retrage din contract.

2.15.10. Pentru a respecta termenul limită de retragere este suficient să trimiteți comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

2.15.11. Ulterior trimiterii notificării de retragere, consumatorul trebuie să expedieze produsele către operatorul economic de la care le-a achiziționat, pe adresa indicată de acesta, cât mai curând posibil și fără întârzieri nejustificate, în cel mult 14 zile de la comunicarea notificării de retragere.

2.15.12. Produsele pe care le returnați trebuie să fie în aceeași stare în care au fost primite. Sunteți responsabil pentru diminuarea valorii produselor care rezulta din manipulări, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționarii produselor. Nu se acceptă returul produselor asupra cărora au fost efectuate intervenții neautorizate, cele care prezinta urme de uzură sau folosire excesivă, zgârieturi, lovituri, șocuri sau produsele cărora le lipsesc accesorii. Returul se face în ambalajul original, cu etichetele inițiale intacte, certificatul de garanție în original (daca a fost emis de producător/ distribuitor) și toate documentele cu care a fost livrat produsul.

2.15.13. În situația exercitării valabile a dreptului de retragere, operatorul economic va rambursa orice sumă pe care a primit-o de la dumneavoastră, inclusiv costurile livrării, cu excepția costurilor suplimentare determinate de faptul că ați ales altă modalitate de livrare decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din contract.

2.15.14. Costurile directe legate de returnarea produselor sunt suportate de consumator.

2.15.15. Comerciantul va efectua rambursarea folosind aceeași modalitate de plată ca și cea folosită pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care consumatorul a fost de-acord cu altă modalitate de rambursare.

2.15.16. Operatorul economic va putea amâna rambursarea sumei până la primirea produselor sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate.

2.15.17. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să verificați politica de retur proprie a operatorului economic de la care ați achiziționat produsul.

2.15.18. În termen de 14 zile de la încheierea contractului cu Organizatorul, un consumator se poate retrage dintr-un astfel de contract, pentru un anumit serviciu, dacă serviciile nu vor fi fost deja integral executate de Organizator și dacă respectivul contract dă naștere unei obligații de plată pentru consumator. Utilizatorul este expres de acord cu începerea executării serviciilor de listare și promovare de către Organizator, de la publicarea unui anunț/unei licitații și/sau de la data promovării acestuia, după caz. Utilizatorul declară că înțelege că prin încheierea unei tranzacții în baza unui anunț de vânzare sau a unei licitații își va pierde dreptul de retragere, ca urmare a executării complete a contractului de către Organizator. Utilizatorul declară că înțelege că prin expirarea duratei de promovare achitate își va pierde dreptul de retragere, ca urmare a executării complete a contractului de către Organizator. Serviciile furnizate de Organizator sunt exceptate de la dreptul de retragere în condițiile art. 2.15.2 a) de mai sus. Dreptul de retragere poate fi exercitat de Utilizator prin transmiterea unei notificări la adresa email suport@okazii.ro sau în scris, la adresa poștală a Organizatorului. Toate prevederile prezentului art. 2.15 sunt aplicabile și dreptului de retragere al Utilizatorului în relația cu Organizatorul.

3. Tarifele pentru serviciile furnizate de noi
3.1. Utilizarea Licitaţiei noastre pe Internet poate implica tarife / comisioane atât pentru cumpărători cât și  pentru vânzători. Pentru detalii complete privind tarifele şi comisioanele percepute de către Organizator de la vânzători, click aici. Anumite sume sunt achitate în avans, la activarea / solicitarea serviciului, altele pot fi achitate și după prestarea serviciului.

3.1.1. În eventualitatea în care un Utilizator datorează sume de bani către Organizator, indiferent de izvorul unor astfel de datorii, Organizatorul are dreptul să reţină sumele datorate de Utilizator din sumele de bani aflate în orice moment în contul Utilizatorului, până la acoperirea integrală a datoriei către Organizator, indiferent dacă aceste sume sunt provenite din alimentare cont, din bonusuri sau sunt sume ce revin Utilizatorului Vânzător din vânzarea de produse prin intermediul Garanţiei de Livrare.

3.1.2. Fără a aduce atingere prevederilor de mai sus, în toate situaţiile în care Utilizatorul a furnizat date de facturare prin completarea corespunzătoare a acestora în contul său de utilizator, sunt aplicabile următoarele reguli, după verificarea şi validarea acestora (a datelor de facturare) de către Organizator:

3.1.3. Organizatorul va emite Utilizatorului o factură fiscală la începutul fiecărei luni, pentru serviciile prestate în luna anterioară şi o va comunica acestuia pe adresa de e-mail asociată contului de utilizator, împreună cu raportul de activitate detaliat cu privire la serviciile facturate.

3.1.4. Facturile vor fi emise în lei, la cursul oficial comunicat de BNR pentru prima zi a lunii în care au fost prestate serviciile.

3.1.5. Utilizatorul este obligat să achite fiecare factură în termen de cel mult 10 (zece) zile de la emiterea acesteia. Pentru fiecare zi de întârziere, Utilizatorul poate datora Organizatorului penalităţi în valoare de 0,2% din suma datorată şi neachitată.

3.1.6. În caz de neexecutare în termen a obligaţiei de plată, Organizatorul poate să dispună potrivit propriei sale opţiuni: (a) suspendarea serviciilor oferite; sau (b) blocarea definitivă a contului de utilizator, în urma unei simple notificări transmise către Utilizator, fără preaviz, fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţei de judecată, fără nicio altă formalitate.

3.1.7. Facturile emise de Organizator pot fi descărcate de Utilizator şi din contul propriu. Neprimirea de către Utilizator a facturii fiscale pe e-mail, din orice motive (inclusiv căsuţă de mail plină, pierderea accesului la căsuţa de mail, dar fără a se limita la aceasta) nu scuteşte pe acesta de plata facturilor, acestea considerându-se acceptate la plată de către Utilizator dacă nu formulează obiecţiuni în cel mult 48 de ore de la momentul la care acestea îi sunt comunicate prin intermediul contului său de utilizator.

3.2.Organizatorul acestei licitaţii pe Internet percepe tarife de listare din contul de utilizator al vânzătorului de pe Okazii.ro în următoarele situaţii:
– dacă produsul listat pe site are preţul de pornire de cel puțin 20.01 RON sau 5.01 EUR (inclusiv), pentru tipul de listare „licitaţie standard”
– dacă produsul listat pe site are preţul fix cel puțin 20.01 RON sau 5.01 EUR (inclusiv), pentru tipul de listare „licitaţie instant”
– dacă preţul rezervat sau preţul blitz al produsului listat în site-ul Organizatorului este de cel puțin 20.01 RON sau 5.01 EUR (inclusiv), indiferent de valoarea preţului de pornire, valabil pentru listările de tip „licitaţie standard” sau „mokazie”.

Anunţurile, licitaţiile instant cu preţ sub 20.01 RON sau 5.01 EUR sau licitaţiile standard cu preţ de pornire, preţ rezervat sau preţ blitz sub 20.01 RON sau 5.01 EUR sunt scutite de tarif de listare.

Pentru categoriile Artă și Obiecte de colecție respectiv Librărie și toate subcategoriile acestora listarea produselor este gratuită indiferent de valoarea produselor listate.

Modul de funcţionare a sistemului de tarifare a listării
Sistemul de tarifare funcţionează astfel:
– vânzătorul listează pe site unul sau mai multe produse pe care vrea să le comercializeze;
– în momentul în care el a terminat procesul de adăugare a produsului spre vânzare, sistemul verifică parametrii listării şi determină dacă acel produs trebuie sau nu tarifat, contul de utilizator Okazii.ro al vânzătorului fiind debitat în mod corespunzator.

Cu alte cuvinte, dacă produsul are preţul de pornire, preţul fix, preţul rezervat sau preţul blitz (separat, nu cumulativ) mai mare de 20 RON sau 5 EUR, contul vânzătorului este debitat cu tariful de listare aferent. Dacă preţul rezervat, preţul blitz, preţul de pornire (cumulativ) sau preţul fix nu depăşeşte 20 RON sau 5 EUR, sau tipul de listare este anunţ, contul de utilizator Okazii.ro al vânzătorului nu va fi debitat cu tariful de listare.
În situaţia în care, după ce perioada de listare a produsului expiră fără ca stocul să se fi epuizat (valabil pentru licitaţie instant) sau nu s-a plasat nicio ofertă câştigătoare (valabil pentru licitaţie standard), iar vânzătorul a optat pentru relistarea în mod automat a produsului, contul de utilizator Okazii.ro al vânzătorului va fi debitat cu încă un trafi de listare pentru fiecare reactivare automată (succesivă) a listării.
Tariful de listare se percepe pentru o perioada de maxim 30 de zile de valabilitate a unei vanzari si nu este conditionata de vanzarea produsului listat. Valoarea acesteia este de 0.01 euro.

3.3 Organizatorul acestei licitatii pe internet percepe comisioane vanzatorului care vor fi retinute definitiv pentru tranzactiile incheiate cu succes. Având în vedere că Organizatorul nu intervine în relația dintre parteneri decât, de regulă, pentru a facilita comunicarea, se consideră tranzacţie încheiată cu succes acea tranzacţie pentru care comanda a fost plasată de un cumpărător și a fost comunicată vânzătorului, fiecare parte primind datele de contact ale celeilalte părți. Pentru a înlătura orice îndoială, Organizatorul percepe comisioane pentru toate comenzile plasate de cumparatori, indiferent de modul în care acestea se finalizează. Vânzătorii își pot recupera comisioanele doar în condițiile menționate în secțiunea Recuperarea comisioanelor.

Modul de functionare al sistemului de comisionare
Sistemul de comisionare Okazii.ro funcţionează astfel:
– vânzătorul listează pe site unul sau mai multe produse pe care doreşte să le comercializeze.
– comisionul perceput pentru o comandă se determină având ca bază de calcul valoarea produselor comandate la care se adaugă prețul transportului.
– în momentul în care este înregistrată o comandă pentru una sau mai multe bucăți (produse), comisionul este stabilit pentru fiecare bucată în parte. La comisionul calculat conform celor de mai sus, se adaugă comisionul calculat în același mod față de costul serviciilor de transport.
– comisionul maxim perceput pentru fiecare bucată/produs inclus/ă într-o comandă este de 99 euro.
Comisionul va fi retras în mod automat din contul vânzătorului.

Comisioanele difera în funcţie de categoria în care este publicat anunțul/licitația, Acestea pot fi
consultate accesând secțiunea Taxe şi comisioane

Recuperarea comisioanelor

Recuperarea comisioanelor pentru tranzactiile nefinalizate se realizeaza fie prin anularea comenzii, fie ca urmare a neridicării comenzii de către cumpărător, numai în condiţiile menţionate mai jos.

Comanda poate fi anulata de catre vanzator din sectiunea Contul meu/Comenzi sau de catre cumparator din sectiunea Produse cumparate/castigate. Toti vanzatorii au posibilitatea de anulare a comenzilor insa returnarea comisioanelor se va realiza doar daca acestia au un rating de calitate de 3+, 4, sau 5. In cazul
in care vanzatorul are un rating de calitate de 2, 1 sau nu are calculat acest indicator anularea comenzii nu va duce si la returnarea comisionului.

Rating-ul de calitate este un indicator ce se calculeaza în modalitatea descrisă aici, in prima zi a lunii
pentru activitatea din luna precedenta si este afisat in sectiunea Contul meu/Activitate.
Anularea unei comenzi se va putea realiza, atat de vanzator cat si de cumparator, in termen de 3 zile lucratoare de la data la care a fost plasata comanda sau intr-un interval egal cu timpul estimat de livrare, afisat in pagina produsului, daca acesta este mai mare de 3 zile lucratoare.
Recuperarea comisioanelor ca urmare a neridicării comenzii de către cumpărător se poate realiza indiferent de ratingul de calitate al vânzătorului, numai daca vanzatorul expediaza produsul printr-unul din curierii Cargus, DPD, Fan Courier sau Posta Romana si furnizeaza un numar de tracking in sectiunea Comenzi; comisionul va fi returnat in mod automat daca prin tracking-ul de la firma de curierat se obtine statusul Colet neridicat.

3.4. La optiunea dumneavoastra puteti beneficia, contra cost, de Servicii suplimentare pentru vanzatori.

3.4.1 Promovarea pe Okazii
Tarifele pentru serviciile de promovare vor fi percepute în funcţie de vechimea utilizatorului în site, activitatea desfăşurată, precum şi calificativele obţinute de utilizatori. În acest sens, utilizatorii vor fi împărţiţi în Vânzători profesionişti şi vânzători ocazionali.
În funcţie de categorie, pentru serviciile de promovare reglementate de prezentul articol, se vor aplica tarifele menționate în secțiunea Instrumente pentru vânzători.

Costurile pentru serviciile oferite de Okazii.ro sunt afisate fara TVA, acesta urmand a fi achitat la alimentarea contului.

Vanzatorii ocazionali pot beneficia de serviciile de promovare doar dupa achitarea acestora. Astfel, daca la selectarea serviciilor de promovare soldul Vanzatorului acopera valoarea promovarilor, acestea se vor activa la publicarea anunţului. Daca soldul contului nu acopera valoarea serviciilor de promovare selectate, acestea pot fi activate ulterior, după alimentarea contului de utilizator.

3.4.2. Stergerea de catre vanzator a unui anunt ce beneficiaza de optiuni de promovare nu va duce, in mod automat, la restituirea sumelor utilizate pentru optiunile de promovare suplimentare.

3.5. In cazul folosirii creditul pus la dispozitie de catre Organizatorul acestei licitatii pe Internet, utilizatorii sunt obligati sa il achite in termen de maximum 10 zile de la data emiterii instiintarii de plata.

Înștiințările de plată se emit în data de 1 a fiecărei luni pentru operațiunile din luna precedentă.

Termenul de plată pentru înștiințările de plată este de 10 zile calendaristice de la emitere.

Utilizatorii pot vizualiza in orice moment informatiile despre suma datorata in contul de pe Okazii.ro, sectiunea „Financiar”.

In situatia in care utilizatorii nu achita suma datorata la data scadenta mentionata mai sus, Organizatorul acestei licitatii pe Internet are dreptul sa suspende contul pana la achitarea integrala a debitului.
In cazul suspendarii contului, Organizatorul acestei licitatii pe Internet are dreptul, potrivit propriei sale opţiuni, sa aplice oricare din sanctiunile mentionate mai jos, fara ca enumerarea sa fie limitativa:
– Toate licitatiile cu articole postate spre vanzare vor fi inchise; ele se vor regasi in sectiunea Vanzari incheiate cu sau fara castigator, dupa caz.
Nu se mai poate pune sau repune in vanzare un produs.
– Repunerile automate in vanzare sunt anulate.
– Nu se mai poate raspunde la mesajele din forumul produsului sau mesageria privata.
Dupa achitarea sumei restante, contul va fi reactivat in mod automat.
Modalitatile de achitare a creditului sunt disponibile aici.

3.6. Organizatorul are dreptul de a suspenda contul oricărui utilizator în situaţia în care utilizatorul respectiv figurează cu datorii către Organizator, indiferent dacă provin din comisioane, promovări sau alte servicii, indiferent dacă i s-a transmis sau nu înştiinţare de plată potrivit art. 3.5 de mai sus şi indiferent de data la care s-a născut obligaţia de plată în sarcina utilizatorului, în cazul în care Organizatorul apreciază, potrivit propriei opţiuni, că utilizatorul respectiv prezintă un risc mare de insolvabilitate.

3.7. Sunteti raspunzator de plata oricaror taxe, impozite si plati obligatorii, ca si pentru plata tuturor cheltuielilor rezultate din utilizarea serviciului nostru de licitatie pe Internet.

3.7.1. Ne rezervam dreptul de a percepe in viitor si cu o prealabila notificare facuta intr-un termen rezonabil, o taxa de utilizare a serviciilor furnizate.

3.8 In cazul in care utilizatorul okazii.ro doreste inchiderea contului sau, indiferent de motiv, iar in contul pe care doreste sa il inchida este disponibila o suma de bani, utilizatorul poate solicita in scris, la adresa de e-mail suport@okazii.ro returnarea acestor sume. Pe cale de excepţie, în cazuri temeinic justificate, pentru motive excepţionale ce ţin de situaţia sa particulară, utilizatorul poate solicita returnarea sumelor de bani existente în contul său fără să ceară închiderea contului. Okazii.ro va soluţiona fiecare astfel de cerere în funcţie de justificarea utilizatorului respectiv şi de temeinicia motivelor invocate

Solicitarea se va face numai de pe adresa de e-mail pe care utilizatorul a folosit-o la inregistrarea pe Okazii.ro si numai cu privire la sumele care provin din alimentarile facute de utilizator. Sumele provenite din bonusurile acordate de Okazii.ro nu sunt restituite, ele pot fi utilizate doar in cadrul site-ului nostru, si vor fi scazute din soldul disponibil la momentul inchiderii contului

Pentru a i se returna suma de bani existenta in cont la data cererii inchiderii contului respectiv, utilizatorul trebuie sa precizeze in solicitarea sa numele si prenumele intreg al sau, contul IBAN in care doreste sa i se vireze suma de bani, titularul contului, in cazul in care titularul contului nu este si utilizatorul site-ului nostru.

Procesarea cererii de returnare poate dura pana la 15 zile lucratoare de la data primirii e-mailului. Din suma pe care utilizatorul o are in cont la data cererii de inchidere a contului si de returnare a sumei de bani, okazii.ro va retine 10% pentru a acoperi comisioanele procesatorilor de plati (Mobilpay, Posta Romana, Librapay, Mediasat) si suma de 3 lei, comision fix necesar acoperirii comisioanelor pentru transferul bancar. Astfel, utilizatorul va primi 90% din suma pe care doreste sa i se returneze.
Okazii.ro poate refuza returnarea, integrala sau partiala, a sumei din cont, in cazul in care exista indicii sau repere ca titularul solicitarii nu este si titularul contului. Organizatorul isi rezerva dreptul de a aplica masura, potrivit propriei sale optiuni discretionare sau la cererea oricarei autoritati, fara a fi obligat sa justifice in vreun mod actiunea, fara a fi obligat sa indeplineasca alta formalitate si fara a fi tinut sa justifice motivele.”

Returnarea sumelor care au fost alimentate prin sms se va face direct de la operatorul de telefonie mobilă. Utilizatorul va adresa o cerere de returnare a sumelor de bani direct operatorului, urmând ca operatorul să se îndrepte spre procesatorul de plăţi pentru a verifica în ce măsura sumele solicitate au fost sau nu utilizate în cadrul site-ului okazii.ro. În cazul în care procesatorul de plăţi va confirma returnarea sumelor, operatorul va proceda la returnarea sumelor, conform propriilor reguli. Okazii.ro nu îşi asumă răspunderea pentru returnarea sumelor de bani, întrucât singura implicare este confirmarea sumelor folosite de utilizator în cadrul site-ului. Okazii.ro nu este răspunzător pentru timpul în care solicitarea utilizatorului este rezolvată de catre operator şi / sau procesator, nici pentru perioada de timp în care se va face returnarea. Operatorul / procesatorul vor putea reţine comisioane în funcţie de termenii şi condiţiile care se aplică serviciilor prestate de aceştia.

In cazul in care utilizatorul incalca in orice mod prezentul regulament, fapt care duce la blocarea definitiva a contului sau, Organizatorul va retine, cu titlu de daune, toate sumele aflate in contul utilizatorului sanctionat. Utilizatorul intelege si este de acord cu faptul ca in cazul in care va incalca prezentul regulament, incalcare ce va duce la blocarea definitiva a contului sau, acesta nu va mai avea niciun drept asupra sumelor de bani ce se aflau in cont la momentul sanctionarii sale si ca este de acord ca Organizatorul sa retina cu titlu de despagubire sumele respective.


3.9. Achitarea tarifelor catre Okazii.ro este realizata prin alimentarea contului detinut in cadrul sitului.
Utilizatorii, persoane fizice, pot primi facturi fiscale aferente platilor efectuate in contul okazii.ro daca acest lucru este solicitat in mod explicit prin intermediul e-mail-ului, pentru toate alimentarile efectuate, mai putin cele prin SMS, daca solicita acest lucru in termen de 30 de zile de la data alimentarii contului. Utilizatorii au obligatia de a furniza toate datele necesare intocmirii facturii fiscale.

3.9.1 Utilizatorul are dreptul să utilizeze sumele alimentate în cont potrivit prevederilor de mai sus până la expirarea termenului de decădere reglementat de prezentul articol. Dacă în termen de 12 luni de la ultima alimentare a contului Okazii.ro, Utilizatorul nu a pus niciun anunț (licitație) nou(ă) şi nu are niciun anunț (licitație) activ(ă), poate fi decăzut din dreptul de a beneficia de serviciile Okazii.ro corespunzătoare sumelor achitate în avans (prin alimentarea contului) și neutilizate până la expirarea termenului menționat mai sus.

Modalitati de alimentare a contului:
3.9.2 Ordin de plată
Alimentarea contului prin ordin de plată se poate face atât de catre persoanele fizice cât și de catre persoanele juridice, de la sediul oricărei sucursale de bancă din România. Suma minima ce poate fi alimentata prin ordin de plata este 1 euro.

Procesul decurge astfel:
De la sediul oricărei sucurale de bancă se completează un ordin de plată către
BITFACTOR  S.R.L
Cod fiscal : RO33928115
Cod IBAN: RO70BREL 0002 0009 1301 0103
Banca: Libra Bank Romania – Sucursala Pantelimon

În ordinul de plată completat trebuie trecut și numele Okazii.ro și numele contului tău de utilizator de pe acest site. Aceste date sunt necesare pentru identificarea ta.

Alimentarea contului de utilizator poate fi facuta prin ordin de plata. In acest caz persoana care efectueaza plata are obligatia de a intocmi corect si complet ordinul de plata, efectuand in acesta toate mentiunile necesare potrivit oricaror reglementari, iar la rubrica privind descrierea platii (explicatia platii) va include, in mod obligatoriu, si numele complet si corect al utilizatorului in contul caruia face alimentarea prin respectivul ordin de plata.

Okazii nu are nicio raspundere pentru platile efectuate prin ordine de plata intocmite cu incalcarea in orice mod sau in orice masura a oricarora dintre prevederile de mai sus. De asemenea, Okazii nu are nicio raspundere in orice situatii in care la rubrica privind descrierea platii (explicatia platii) din ordinul de plata nu va fi fost inclus numele complet si corect al utilizatorului in contul caruia va fi fost facuta alimentarea prin respectivul ordin de plata.

Confirmarea alimentarii prin ordin de plata poate dura pana la 15 zile de la data la care utilizatorul va trimite la adresa de e-mail plati@okazii.ro o copie scanata a ordinului de plata. Utilizatorul este obligat sa trimita copia scanata a ordinului de plata pentru a se putea opera alimentarea contului in termenul de 15 zile. Okazii.ro nu isi asuma nicio raspundere pentru situatiile in care copia scanata a ordinului de plata va fi trimisa la o alta adresa de e-mail. In situatia in care copia scanata a ordinului de plata va fi trimisa la o alta adresa decat cea indicata mai sus sau in situatia in care copia scanata nu va fi destul de clara cauzand astfel persoanelor responsabile imposibilitatea de a citi datele mentionate pe ordinul de plata, Okazii.ro nu isi asuma nicio obligatie de a alimenta conturile utilizatorilor si nu va avea nicio raspundere in legatura cu alimentarea contului de utilizator.

In toate situatiile in care in termen de 30 de zile de la creditarea contului bancar al okazii pentru alimentarea contului pe okazii.ro utilizatorul nu va fi fost identificat in sistem prin numele de utilizator, suma va fi returnata in contul din care s-a facut plata iar okazii nu va avea nicio raspundere in legatura cu aceasta returnare sau cu nealimentarea contului de utilizator.

Din suma totala achitata de catre utilizator va fi scazut TVA-ul.

3.9.3 Carte de credit/debit
Plațile prin intermediul cardurilor de debit sau credit sunt procesate de către partenerii nostri www.epayment.ro respectiv www.mobilpay.ro prin intermediul unei conexiuni securizate SSL, datele transmise fiind criptate. Alimentarea contului prin acest procedeu este disponibilă atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice care poseda carduri emise în numele firmei. Sumele selectate se vor regăsi instant în contul de pe OKazii.

Procesul decurge astfel:
Accesezi secțiunea Contul meu/Financiar/Alimenteaza cont,
selectezi suma cu care dorești să alimentezi contul și;

– vei fi redirecționat automat, prin conexiune securizată SSL, către pagina unde vei furniza datele cardului tău;
– după ce datele vor fi procesate vei fi redirecționat către pagina Contul meu unde te vom înștiința imediat de reușita alimentării contului;
– imediat după ce ai confirmat plata suma este debitată în contul tău

Pentru plațile cu carduri credit/debit emise sub sigla Visa și MasterCard (Visa/Visa Electron și Mastercard/Maestro) este folosit sistemul 3D Secure elaborat de aceste organizații care asigură tranzacțiilor online același nivel de securitate ca cele realizate la bancomat sau în mediul fizic, la comerciant. 3D Secure asigură în primul rând că nicio informație legată de cardul tău nu este transferată sau stocată, la niciun moment de timp, pe serverele noastre sau ale partenrilor, aceste date fiind direct introduse în sistemele Visa și MasterCard. În plus, 3D Secure este un sistem de autentificare a identitații posesorilor de carduri în mediu electronic.

Procesul de autentificare a posesorului cardului se face pe baza codului de securitate cunoscut numai de posesor și se desfasoara numai pe serverele Visa sau MasterCard, după caz. Sistemul 3D Secure permite efectuarea de cumpărături on-line cu orice card emis sub licența Visa sau MasterCard, inclusiv cele de debit si cele electronice Maestro și Visa Electron. Sunt acceptate și cardurile virtuale emise de aceste organizații.

Toate informatiile cerute în cadrul formularului de comandă sunt în conformitate cu legea română și sunt necesare pentru finalizarea cu succes a plății.

Datele despre card sunt introduse direct în sistemele bancii. În cazul cardurilor emise sub sigla altor organizații, stocarea acestor informații se face criptat, folosindu-se algoritmi proprii de criptare, pe medii care sunt fizic separate de mediile cu acces on-line. Stocarea se face doar pe durata maximă în care un refuz la plată poate fi inițiat de către client.

Precizăm că Okazii.ro nu răspunde sub nicio formă și nu poarta niciun fel de responsabilitate pentru serviciul de procesare a plaților prin carduri oferit de furnizorul nostru precum și pentru orice fel de eroare și/sau fraudă decurgând din sau în legatură cu acest serviciu. Totuși, deși acest serviciu este oferit și dirijat în totalitate și în mod independent de către furnizorul nostru, noi vom întreprinde toate masurile rezonabile pentru a limita pe cât posibil riscul apariției acestor erori și/sau fraude.

3.9.4 Cu plata ramburs
Alimentarea contului prin plată ramburs este o metodă de plată destinată exclusiv PERSOANELOR FIZICE rezidente în România.

Procesul decurge astfel:
1. accesezi secțiunea Contul meu/Financiar/Alimentează contul, selectezi suma cu care dorești să alimentezi contul și ne furnizezi câteva date personale necesare trimiterii plicului prin curier;
2. în maxim o zi lucrătoare de la lansarea comenzii vom trimite către tine printr-un serviciu de curierat agreat de Organizator, la adresa pe care ai indicat-o, un plic cu plata ramburs;
3. valorea rambursului este suma aleasă de tine la cursul oficial BNR din ziua plații plus TVA;
4. reprezentantul serviciului de curierat te va înștiința când poți recepţiona plicul pe care l-am expediat, achitând totodată contravaloarea rambursului;
5. în plicul pe care îl vei primi după achitarea rambursului se află codul cu care vei confirma plata intrând în secțiunea Contul meu – Confirma plata;
6. imediat după ce ai confirmat plata suma este debitată în contul tău

Suma minima de plata ce poate fi alimentata prin plata ramburs este de 20 euro fara TVA.

3.9.5 SMS
Alimentarea contului prin SMS se poate face atât de persoanele fizice cât și persoanele juridice cu ajutorul unui terminal GSM.

Varianta online de alimentare poate fi accesată din secțiunea Contul meu/Financiar/Alimenteaza contul/SMS/Alimenteaza contul (valabil în rețelele de telefonie Orange, Vodafone).

Varianta offline de alimentare presupune trimiterea unui mesaj cu textul okazii5 sau okazii10 in functie de suma care se doreste a fi alimentata la numarul de telefon 7440(Orange si Vodafone).

Cost total serviciu 10.10 euro in retelele Vodafone si Orange (tariful nu contine TVA).

Alimentare SMS 5 euro

În cazul alimentării prin SMS în varianta de 5 euro contul utilizatorului va fi alimentat cu suma de 4.5 euro. Această modalitate de alimentare este disponibilă în reţelele Orange si Vodafone.
Pentru iniţierea plăţii este necesară trimiterea unui mesaj cu textul “okazii5” la numărul 7440 (retelele Orange si Vodafone).
Costul total al serviciului este de 5,10 euro fără TVA (retelele Orange si Vodafone).

În cazul întreruperii procedurii de alimentare prin trimiterea unui mesaj cu textul NU sau prin închiderea paginii de alimentare utilizatorul se obligă să achite sumele aferente mesajelor iniațiale în valoare de 5 eurocenți/SMS fără TVA, returnarea acestora nefiind posibilă.

Okazii.ro nu răspunde sub nicio forma și nu poarta niciun fel de responsabilitate pentru serviciul de alimentare prin SMS oferit de furnizorul de servicii de telefonie mobila precum și pentru orice fel de eroare și/sau frauda decurgând din sau în legatură cu acest serviciu. Desi acest serviciu este oferit și dirijat în totalitate și în mod independent de către furnizorul de servicii de telefonie mobilă, Okazii.ro va întreprinde toate măsurile rezonabile pentru a limita pe cât posibil riscul apariției acestor erori și/sau fraude.

Vă recomandăm să nu achiziţionaţi coduri de alimentare de la persoane necunoscute şi să nu încercaţi fraudarea Organizatorului prin folosirea de mijloace frauduloase pentru a vă alimenta contul deţinut pe acest site. În situaţia în care furnizorul de servicii de telefonie mobilă şi / sau procesatorul de plăţi vor reclama asemenea fraude, Okazii.ro va proceda la scăderea sumei reclamate din contul utilizatorului, indiferent de perioada de timp scursă între momentul alimentării contului cu sumele reclamate şi momentul retragerii acestor sume din conturile utilizatorilor. Vă atragem atenţia cu toată seriozitatea că Okazii.ro nu îşi va asuma răspunderea pentru utilizarea unor sume de bani necuvenite şi că întreaga răspundere aparţine utilizatorilor care nu respectă prevederile prezentului document.
Odată cu retragerea sumelor din cont se va emite si un avertisment.
În funcție de avertismentele primite anterior contul poate fi suspendat temporar sau definitiv.
Okazii.ro își rezerva dreptul de bloca accesul unui utilizator la alimentarea prin SMS varianta offline daca acesta a folosit coduri de alimentare frauduloase la alimentarea contului de utilizator.

3.10. In toate cazurile in care, in scopul respectarii prevederilor legale in materie, a drepturilor Organizatorului si / sau a tertelor parti, si pentru o cat mai buna derulare a tranzactiilor prin intermediul site-ului okazii.ro, Organizatorul acestei licitatii pe internet

– va primi o notificare din partea unui furnizor de servicii sau din partea unei terte persoane sau
– va aprecia, potrivit propriilor sale criterii care nu pot fi cenzurate in niciun mod si in nicio masura de catre utilizatori sau orice terte persoane,
ca alimentarea conturilor utilizatorilor a fost facuta prin orice fel de mijloace frauduloase sau ca exista orice indicii in aces sens, Organizatorul va putea recurge la urmatoarele masuri:
– emiterea de avertismente,
– suspendarea contului,
– blocarea definitiva a accesului la serviciile Okazii.ro
– anularea contului utilizatorului,
– retragerea din conturile utilizatorilor a sumelor alimentate in cont potrivit celor de mai sus,
fara a fi tinut sa justifice motivele.

Masurile anterior mentionate pot fi aplicate cumulativ sau alternativ de catre Organizator, potrivit propriilor sale criterii, si nu pot fi cenzurate in niciun mod si in nicio masura de catre utilizatori sau orice terte persoane.

4. Regulile de utilizare a serviciilor furnizate de noi.

4.1. Utilizator Verificat.
Calitatea de Utilizator verificat este activata utilizatorilor care au incheiat un contract de prestari servicii semnat si stampilat cu Bitfactor SRL.

Prin derogare de la prevederile de mai sus, o persoană juridică străină, care nu este înregistrată în România, poate deveni Utilizator Verificat prin furnizarea certificatului emis de registrul în care este înmatriculată persoana juridică din străinătate, care să ateste existenţa societăţii. Organizatorul poate solicita şi alte documente în vederea acordării statutului de Utilizator Verificat, după caz.

4.2. Respectarea principiului încrederii de către utilizatorii serviciilor de licitație pe Internet.
Toti utilizatorii licitatiei pe Internet au obligatia de a respecta principiul increderii, in particular de a-si respecta obligatiile atat fata de Organizator cat si fata de co-participanti (in cazul incheierii vreunei tranzactii de vanzare-cumparare).

4.3. Articolele interzise la vânzare sau cumpărare și articolele cu regim special.
Unele articole sunt interzise spre vanzare la licitatia noastra iar altele au un regim special, (de exemplu fac obiectul vanzarii numai daca vanzatorul sau cumparatorul au licenta sau permis, aprobare din partea unei terte parti, sau daca fac dovada platii accizelor si a altor taxe etc.).
Aceste articole sunt afisate in Lista articolelor interzise de a face obiectul tranzactiilor de vanzare-cumparare sau a celor cu regim special.
Lista completa a articolelor interzise o puteti gasi aici.

Organizatorul îşi rezervă dreptul să înlăture din site, fără notificare prealabilă, orice articol despre care apreciază că s-ar afla pe lista de Articole interzise sau care încalcă în orice mod Termenii şi condiţiile.

4.4. Consecințele actelor neautorizate la licitația noastră pe Internet.
Fara a limita protectia legala, noi ne rezervam dreptul de a suspenda sau anula calitatea de membru al licitatiei noastre pe Internet in cazul in care avem dovada infaptuirii unor acte ilegale referitoare la licitatia noastra sau la utilizatorii serviciilor noastre.
Este interzisa intelegerea intre vanzatori de a practica preturi asemanatoare la produsele de acelasi tip pe care le-au oferit spre vanzare. In cazul in care Organizatorul va sesiza asemenea intelegeri si in cazul in care Organizatorul va sesiza ca asupra unui alt vanzator se fac presiuni de orice tip pentru a practica aceleasi preturi, atunci Organizatorul va bloca respectivele conturi ale vanzatorilor definitv, fara notificare prealabila.
In cazul in care Organizatorul are suspiciuni intemeiate legate de incercari ale utilizatorilor de a frauda licitatiile, acesta poate lua orice masura considera necesara in vederea stoparii actelor de frauda desfasurate de catre utilizatori. In acest sens, Organizatorul are dreptul sa suspende pe o perioada de 7 zile contul utilizatorului suspectat de a desfasura activitati frauduloase sau poate decide inchiderea contului. Organizatorul isi rezerva acest drept, el nefiind obligat in nicio masura si de nicio terta parte sa sanctioneze utilizatorii. Organizatorul are un drept discretionar atat in ceea ce priveste masurile luate, cat si in ceea ce priveste utilizatorii impotriva carora vor fi luate aceste masuri.

4.5. Comentariile Dvs. și comentariile privitoare la acțiunile Dvs. Sistemul de feedback. Sistemul de calificative.
Utilizatorii Okazii.ro au obligatia de a aprecia modalitatea in care a decurs tranzactia efectuata prin intermediul Okazii.ro, prin acordarea unui calificativ pozitiv, negativ sau neutru celuilalt utilizator cu care au interactionat in cadrul tranzactiei sau in vederea incheierii acesteia. Utilizatorii Okazii.ro au dreptul de a face comentarii pozitive sau negative odata cu acordarea calificativului, comentarii referitoare la modul de actiune a celorlalti utilizatori, inclusiv a persoanelor cu care au luat legatura in timpul utilizarii acestui sistem (in timpul negocierilor sau stabilirii relatiilor contractuale). Nerespectarea in mod repetat si sistematic a obligatiei de a acorda calificative celorlalti utilizatori poate fi sanctionata de Organizator prin suspendarea accesului la anumite servicii.
Organizatorul acestei licitatii are dreptul de a acorda calificative fiecarui utilizator al serviciilor sale. Calificativele acordate de catre Organizator vor fi marcate cu denumirea “system”.

Acordare automata calificative detaliate
Atunci cand se incheie o tranzactie pe Okazii iar modalitatea de transport este fie “predare personala,” fie o metoda de transport cu cost zero, cumparatorul nu va putea acorda calificativ detaliat pentru “Cost transport” iar valoarea acestuia va fi precompletata automat la 5 (valoarea maxima).

Ce reprezinta calificativul?
Calificativul arata reputatia unui utilizator in randul celorlalti utilizatori. Calificativul este recunoscut si listat de catre Okazii.ro, astfel incat orice calificativ pozitiv duce la o crestere a calificativului general cu un punct, orice calificativ negativ micsoreaza calificativului general cu un punct. Calificativele neutre nu influenteaza calificativul general.
Daca un obiect pentru care s-a licitat deja este retras de la o licitatie Standard sau Mokazie, calificativul vanzatorului scade automat cu un punct.

Numai vanzatorul si castigatorul (unul pentru o licitatie obisnuita sau mai multi in cazul licitatiei instant) pot acorda calificative pentru o tranzactie incheiata. Aceste calificative vor influenta calificativul general al partenerului. Calificativul general este numarul ce apare intre paranteze ( ) langa numele de utilizator.

Va recomandam sa fiti prudenti si sa dati dovada de seriozitate in acordarea calificativelor. Aveti obligatia de a NU intreprinde nicio actiune care poate sa submineze integritatea sistemului de calificative, cum ar fi:
– conditionarea unui calificativ pozitiv de servicii suplimentare sau modificarea termenilor initiali in tranzactie;
– acordarea unor calificative in tranzactii fictive, pentru cresterea in mod artificial si, deci, necuvenit a calificativului general;
– conditionarea finalizarii unei tranzactii de acordarea unui calificativ pozitiv.
– plasarea de oferte in cadrul licitatiilor sau anunturilor cu scopul de a acorda un calificativ negativ vanzatorului
Nerespectarea acestor obligatii poate duce la sanctiuni variate, in functie de gravitatea si numarul abaterilor, de la limitarea actiunilor in sistemul Okazii.ro pana la suspendarea contului, in cazul abaterilor repetate.
Conform Termenilor si Conditiilor noastre, daca un utilizator acumuleaza un calificativ general de -3 (minus trei), contul acestuia va fi blocat definitiv, iar acesta nu va mai putea lista sau cumpara.
Calificativele fictive. Utilizatorii care folosesc licitatii false pentru a-si putea da calificative pozitive fara a respecta conditiile de utilizare ale licitatiei vor avea conturile blocate definitiv, fara notificare prealabila, de la data la care Organizatorul ia la cunostinta de asemenea intelegeri.
Organizatorul are dreptul de a retrage calificativele pozitive primite de catre utilizatori in cazul incheierii unei tranzactii ce are ca obiect un bun fictiv, cu un pret derizoriu, postat de vanzator pentru a evita comisionarea tranzactiilor mai oneroase. In concret, in situatia in care vanzatorul posteaza un bun in vederea fraudarii Organizatorului, respectiv pentru a evita comisionarea conform regulilor prevazute de prezentul document, Organizatorul va avea dreptul de a retrage atat calificativul vanzatorului, cat si calificativul cumparatorului acordate pentru incheierea unei astfel de tranzactii frauduloase. Organizatorul nu are nicio obligatie in acest sens, el va actiona cand si cum va considera de cuviinta. In plus, Organizatorul va putea lua orice alta masura prevazuta de prezentul document contra utilizatorilor care se fac vinovati de incheierea oricarei tranzactii ce are ca scop fraudarea Organizatorului.

4.6. Obligațiile vânzătorului.
Vanzatorul are obligatia sa respecte urmatoarele reguli:

4.6.1. Listarea articolelor in categoria potrivita
Regula Articolele trebuie sa fie listate in categoria potrivita.
Anunturile ce nu respecta aceasta regula pot fi mutate in categoria potrivita sau sterse.

4.6.2. Obiectul licitatiei
O licitatie trebuie sa aiba ca obiect comercializarea unui articol sau al unui serviciu concret, cu descrierea si pretul aferent acestuia. Nu sunt permise licitatiile ce au ca obiect furnizarea unor cataloage, oferte sau orice alte tipuri de anunturi care, prin ofertele realizate de potentialii cumparatori pot duce la cresterea, in mod artificial, a calificativului general al unui utilizator fara a se incheia o tranzactie. Nu sunt permise anunturile ce au ca unic scop comunicarea unor informatii de orice fel.
Este interzisa punerea in vanzare a unor produse, avand ca unic scop fraudarea serviciului. In cazul in care Okazii.ro va detecta incercari de punere in vanzare a acestor produse nu numai ca va proceda la inlaturarea acestora de pe Site, insa Organizatorul va avea la dispozitie o serie de masuri sanctionatorii pe care le va putea lua pentru a evita astfel de fraudari. In acest sens, Organizatorul va putea lua impotriva vanzatorilor orice masuri considera de cuviinta, respectiv suspendarea sau chiar inchiderea definitiva a contului de utilizator. Okazii.ro isi rezerva acest drept in mod discretionar, el nefiind in niciun sens si in nicio masura obligat sa procedeze la inlaturarea produsului si / sau sanctionarea vanzatorului.

Licitatiile de acest tip pot fi sterse de catre Serviciul Asistenta Clienti.

4.6.3. Cantitatea articolelor
In momentul listarii unei licitatii cu mai multe articole identice vanzatorul se obliga sa detina intreg stocul de produse inscris in cadrul licitatiei. Licitatiile care incalca aceasta regula pot fi sterse de catre Serviciul Asistenta Clienti iar contul utilizatorului ce incalca aceasta regula poate fi blocat temporar sau definitiv, potrivit propriei optiuni a Organizatorului, fara ca acesta sa fie obligat sa justifice, in orice mod sau in orice masura, sanctiunea aplicata.

4.6.4. Oferte fictive
Nu este permis ca un utilizator sa introduca in cadrul descrierilor produselor sau in mesajele din forumuri formulari prin care ceilalti membrii ai site-ului sunt indemnati sa liciteze doar pentru anumite cataloage sau oferte, pentru date de contact sa plaseze oferte in cadrul altor licitatii cu preturi mai mici in vederea evitarii sistemului de comisionare sau fara obligatia de a cumpara. Licitatiile care incalca aceasta regula pot fi sterse de catre Serviciul Asistenta Clienti iar contul utilizatorului ce incalca aceasta regula poate fi suspendat temporar sau definitiv, potrivit propriei optiuni a Organizatorului, fara ca acesta sa fie obligat sa justifice, in orice mod sau in orice masura, sanctiunea aplicata.

4.6.5. Preturi multiple
Utilizatorilor nu le este permis ca in descrierea sau titlul licitatiei sa introduca un alt pret decat cel inscris in sectiunea special destinata, din pagina licitatiei. Licitatiile care incalca aceasta regula pot fi sterse de catre Serviciul Asistenta Clienti.
In cazul in care, in urma verificarilor efectuate de Organizator se descopera faptul ca vanzatorii au trecut in descrierea produselor sau in forum sau in mesajele trimise catre cumparator preturi mai mari decat cele trecute in sectiunea „Pret” din pagina licitatiei, atunci Organizatorul va retrage din contul vanzatorului comisionul real al tranzactiei, calculat la pretul real, ascuns de vanzator, din care va scadea comisionul perceput initial, calculat la pretul mai mic indicat in sectiunea „Pret” din pagina licitatiei.

4.6.6. Datele vanzatorului
Este interzis Utilizatorilor sa furnizeze coordonatele lor de contact precum numarul de telefon sau adresa de e-mail, cand fac descrierea articolului, in cadrul numelui de utilizator, in cadrul detaliilor legate de livrarea si plata articolului, a comentariilor din forumuri sau in cadrul comentariilor asociate calificativelor acordate sau primite.
De asemenea, nu este permis ca un utilizator sa ceara datele de contact ale altui utilizator prin intermediul mesajelor din forumurile produselor sau prin mesageria interna a site-ului.
Articolele care contin o astfel de descriere vor fi fie editate, fie scoase de la licitatie, o asemenea abatere de la regulile enuntate in Politica de Listare putand duce la blocarea temporara sau definitiva a contului.
Prin derogare de la prevederile de mai sus, datele de contact ale utilizatorilor profesionisti vor fi afisate in paginile de profil ale acestora, in conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online. Pentru a asigura respectarea regulii care face obiectul prezentului art. 4.6.6 in contextul Regulamentului UE mentionat mai sus, utilizatorii profesionisti vor utiliza numai coordonate de contact de tipul @sellerokazii.ro, care asigura redirectionarea mesajelor e-mail catre adresa de mail utilizata in realitate de utilizatorul respectiv destinatar.

4.6.7. Informatiile calomnioase
Informatiile furnizate in titlul sau in descrierea articolului, in forumurile anuturilor sau a comentariilor asociate calificativelor nu pot fi obscene, jignitoare, calomnioase sau sa incalce intimitatea uneia dintre parti.
Astfel de articole pot fi sterse de Organizator iar contul utilizatorului care incalca aceasta regula poate fi suspendat temporar sau definitiv , potrivit propriei optiuni a Organizatorului, fara ca acesta sa fie obligat sa justifice, in orice mod sau in orice masura, sanctiunea aplicata.

4.6.8. Manipularea cuvintelor cheie
Nu este permisa introducerea in titlul anuntului sau a descrierii acestuia de cuvinte cheie care nu au legatura directa cu produsul comercializat.

Anunturile care incalca aceasta regula pot fi editate/sterse de catre Serviciul Asistenta Clienti al sitului.

4.6.9. Multiplicarea anunturilor
Nu este permisă multiplicarea anunţurilor introduse în cadrul sitului. Un anunț este considerat ca fiind multiplicat atunci cand este activat în cadrul sitului de către vânzător in aceeași forma de două sau mai multe ori. Pot fi considerate anunţuri multiplicate şi anunţurile care au ca obiect comercializarea aceluiaşi produs însă cu preţuri, descrieri, titluri sau fotografii diferite.
Anunturile care incalca aceasta regula pot fi sterse de catre Serviciul Asistenta Clienti al sitului.

4.6.10. Stabilirea unui pret rezonabil
Regula Stabilirea pretului unui articol trebuie sa se incadreze in limitele bunului simt. Pretul rezonabil este considerat ca fiind pretul mediu la care produsul respectiv poate fi achizitionat de la alti utilizatori ai sitului, din cadrul altor situri de specialitate sau magazine online
Incalcari ale Politicii de Listare Un pret nerezonabil este strict interzis. Astfel de articole vor fi scoase de la licitatie.

4.6.11. Promovarea
Regula Vanzatorul nu poate face reclama in cadrul listarii sale la produse, companii sau servicii ale unei terte parti, care nu au legatura cu articolul listat.
Incalcari ale Politicii de Listare Astfel de articole pot fi sterse de Serviciul de Asistenta Clienti

4.6.12. Starea si descrierea articolului
Starea articolelor introduse pe site trebuie sa fie in deplina concordanta cu starea reala a acestora. Spre exemplu, starea „NOU” se va folosi doar pentru produsele care intra in categoria „nou-nout, nefolosit, sigilat în ambalajul original al producatorului, fara urme de folosire”. Descrierea articolului trebuie sa fie in concordanta cu titlul acestuia si sa includa caracteristicile esentiale ale articolului care va fi vandut. Articolele care incalca Politica de Listare pot fi sterse de catre Organizator.

4.6.13. Referinte
Nu ii este permis vanzatorului sa foloseasca, pentru a descrie un produs pus în vânzare, orice fel de trimiteri, referinţe la şi / sau link-uri catre:
– alte site-uri ce promoveaza comertul prin licitatii;
– site-uri ce ofera aceeasi marfa;
– site-uri care ofera marfa interzisa de OKazii.ro;
– site-uri pay per click/view
– site-uri de comert electronic romanesti.
Vânzătorului nu ii este permis, de asemenea, să folosească fotografii care conţin menţiunea unui site concurent (sau nu) în pagina produsului pus spre vânzare.
Regula aceasta se extinde şi asupra mesajelor trimise între utilizatori.
Orice abatere de la această regulă poate duce la notificarea vanzatorului si ulterior, generarea unui avertisment. Sancţionarea comportamentului necorespunzător pe site este un drept pe care îl are Organizatorul, ci nu o obligaţie. Organizatorul va aprecia în mod discreţionar, de la caz la caz, dacă şi în ce modalitate va sancţiona utilizatorii care nu respectă prezentele reguli.

4.6.14. Anunturi cumparare/schimb
Nu este permisa introducerea in cadrul sitului de anunturi de cumparare sau schimb exclusiv.
Anunturile care incalca aceasta regula pot fi sterse de catre Serviciul Asistenta Clienti al sitului.

4.6.15. Conditionarea ofertarii
De principiu, vânzarea bunurilor sau prestarea unor servicii postate pe Site nu pot fi condiţionate de îndeplinirea altor formalităţi decât cele menţionate în acest document. Cu toate acestea, pot exista situaţii în care vânzătorul poate solicita îndeplinirea unor altor condiţii, în plus, pentru a se asigura de o tranzacţie desfăşurată cu succes.
În acest sens, vânzătorul poate solicita posibilului cumpărător să îl contacteze pentru a se verifica stocul produselor, disponibilitatea unei măsuri / culori etc. Însă, în situaţia în care există neclarităţi cu privire la adresa de livrare, vânzătorul va contacta cumpărătorul cu scopul de a elimina orice îndoială.
În plus, vânzătorul trebuie să se asigure că descrierea produsului pus în vânzare este clar formulat, fără a lăsa loc de interpretări, va folosi o exprimare cât mai uşor de abordat şi de înţeles de către orice persoană care ar putea accesa site-ul, va oferi toate şi orice informaţie relevantă cu privire la produs, facilităţi, starea produsului etc. În momentul punerii în vânzare a produsului, vânzătorul va oferi şi informaţii cu privire la politica comercială agreată, respectiv va menţiona dacă şi în ce condiţii este posibilă returnarea produsului, care sunt modalităţile şi costurile de transport, alte facilităţi pe care le oferă sau nu cumpărătorilor.
În ceea ce priveşte modalitatea de exprimare, vânzătorul va evita formulările imperative, cu tentă ameninţătoare sau ofensatoare, formulările ironice sau orice alte formulări care ar putea fi considerate neadecvate de către utilizatori. Toate detaliile solicitate de cumpărători sau postate de la momentul punerii în vânzare a produsului se vor da folosind un ton calm, politicos, etc.
Anumite condiţionari de tipul acordarii unui calificativ negativ cumparatorului in lipsa contactarii vanzatorului pe forum, inclusă în descrierea produsului şi / sau efectuată prin mesaje între utilizatori va fi sancţionată cu editarea descrierii produsului, precum şi orice altă sancţiune de care dispune Organizatorul. Sancţionarea va fi luată în considerare de la caz la caz, apreciată de Organizator, fără a fi obligat să aplice vreo sancţiune. De asemenea, orice formulare neadecvata a descrierii produsului de catre vanzator poate fi reformulata de catre Organizator, ocazie cu care se va transmite vanzatorului o notificare explicativa.
Totodată, livrarea produsului comandat nu poate fi condiționată de confirmarea comenzii de către cumpărător, telefonic sau în orice altă modalitate. Vânzătorul poate contacta cumpărătorul, inclusiv pentru organizarea predării / livrării, însă vânzătorul este obligat să expedieze produsul comandat chiar şi în cazul în care cumpărătorul nu poate fi contactat.

4.6.16. Loturi obiecte diferite
Nu este permis ca in cadrul unei vanzari sa fie afisate mai multe produse. Fiecare vanzare trebuie sa aiba ca obiect comercializarea unui singur articol. Sunt considerate obiecte diferite produsele care au culori, dimensiuni sau elemente grafice diferite. Produsele care incalca aceasta regula vor fi sterse de catre Departamentul Asistenta Clienti.

4.6.17. Vanzator Premium
Pentru a deveni Vânzători Premium, utilizatorii Okazii.ro trebuie să ai un rating de calitate de 4 (Silver) sau 5 (Gold)
Statutul de Vânzător Premium este actualizate în data de 2 a fiecărei luni.
Organizatorul își rezerva dreptul de a acorda ori de a refuza facilitatea vânzătorului Premium, potrivit propriei sale opțiuni, fără că acesta să fie obligat să se justifice, în orice mod sau în orice măsură, față de utilizatori.

4.6.18. Detalii plata si livrare
Vanzatorul are obligatia de a introduce toate detaliile legate de livrarea si plata produsului in sectiunile special destinate din pagina produsului. Nu este permis ca vanzatorul sa afiseze conditiile de livrare si plata doar in descrierea articolului. Descrierile care incalca aceasta regula pot fi editate de catre Serviciul Asistenta Clienti.

4.6.19. Anunţurile de tip licitaţie
Este interzis ca un vânzător să solicite un preţ minim fix pentru licitaţiile de tip Mokazie. În cazul acestor licitaţii, utilizatorii pot oferi ce preţ consideră, urmând ca la expirarea termenului licitaţiei cumpărătorul care oferă preţul cel mai mare care a fost înregistrat în sistem să fie considerat câştigător. Orice condiţionare a preţului inclusă în descrierea produsului şi / sau efectuată prin mesaje între utilizatori va fi sancţionată cu ştergerea licitaţiei, precum şi orice altă sancţiune de care dispune Organizatorul. Sancţionarea va fi luată în considerare de la caz la caz, apreciată de Organizator, fără a fi obligat să aplice vreo sancţiune.
In cazul licitatiilor de tip standard, pretul de pornire este stabilit de catre vanzator. Nu este permis vânzătorului ca în textul descrierii produsului şi / sau prin titlu şi / sau prin intermediul mesageriei să facă referire la un preţ, altul decât cel stabilit la momentul postării licitaţiei. În situaţia în care vânzătorul a încălcat această regulă, Organizatorul poate sancţiona vânzătorul prin ştergerea licitaţiei sau prin orice altă modalitate consideră de cuviinţă. Sancţionarea abaterilor reprezintă un drept al Organizatorului, nu o obligaţie, iar Organizatorul va analiza fiecare astfel de abatere de la caz la caz.

4.6.20. Modificarea vânzărilor cu oferte
Utilizatorul vânzător are dreptul să modifice semnificativ parametrii vănzării numai dacă pentru produsul respectiv nu a fost înregistrată nicio ofertă până la data efectuării de către vânzător a modificării respective. Schimbarea produsului pus în vânzare după înregistrarea a cel puţin o ofertă, este strict interzisă. Orice încălcare a acestei reguli poate conduce la ştergerea vănzării de către Serviciul Asistenţă Clienţi.

4.6.21. Procesare date cumparatori
In calitate de vanzator pe Okazii aveti obligatia sa folositi datele personale ale cumparatorilor, strict pentru onorarea comenzilor. Orice alt tip de procesare al datelor de catre dumneavoastra este interzis, incluzand dar fara a se limita la:
– Crearea de conturi cu datele primite si solicitarea de activare a contului
– Abonarea la newslettere si solicitarea de confirmare a abonarii
– Transmiterea de comunicari comerciale
– Transmiterea de mesaje nesolicitate altele decat cele legate de onorarea comenzii
– Stocarea datelor pentru alte motive decat cele legate de comanda
– Retransmiterea datelor catre alte entitati

4.6.22. Fotografii
Utilizatorul se obligă să încarce în site pentru a ilustra licitaţia/anunţul doar acele materiale, inclusiv imagini, pentru care are toate drepturile si autorizațiile necesare pentru acest tip de utilizare (inclusiv, dar fără a se limita la drepturile de proprietate intelectuală). Utilizatorul nu va utiliza în cadrul anunțului fotografii de prezentare ale fabricanților / producătorilor, fără acordul acestora.
Produsele fără fotografii sau cu fotografii ce au o dimensiune mai mică de 200×200 px nu vor fi afişate în listele cu rezultatele căutarilor, în listele cu produse din categorii, nici în zonele de promovare internă sau externă.
Utilizatorii acordă Organizatorului o licență neexclusivă, transferabilă și perpetuă, pe orice teritoriu, de a (a) utiliza fotografiile respective prin publicare (reproducere și comunicare publică) pe internet, inclusiv prin intermediul site-ului okazii.ro, precum şi prin intermediul website-urilor partenerilor contractuali ai Organizatorului, fără a se limita la acestea, (b) precum și de a modifica / adapta fotografiile respective în vederea utilizării conform celor de mai sus.

4.7. Obligațiile cumpărătorului.
Cumparatorul are obligatia sa respecte urmatoarele reguli:

4.7.1. Studiati cu mare atentie descrierea unui articol
Daca descrierea unui articol nu este clara, asigurati-va de clarificarea acestui aspect inainte de a face vreo oferta. Inainte de a plasa o oferta puteti cere informatii suplimentare din partea vanzatorului prin intermediul forumului.
Facand o oferta pentru un articol se subintelege ca sunteti de acord sa-l cumparati.

4.7.2. Fiti atenti
Bunurile scoase la vanzare prin intermediul site-ului okazii.ro sunt proprietatea unor persoane. Aceasta accentueaza necesitatea de a va verifica cu mare atentie partenerul. Va sfatuim sa studiati toate comentariile facute de partenerii vanzatorului la pagina personala a acestuia, pe care o puteti accesa fie cu un click pe numele folosit de acesta, fie alegand directorul potrivit din Comunitati. Numarul aflat intre paranteze langa numele unui vanzator, reprezinta calificativul acelei persoane, realizat pe baza comentariilor pe care ceilalti utilizatori le-au facut referitor la acesta. Puteti citi si comentariile facute pe pagina personala a participantilor. Calificativul reprezinta, practic, renumele acestui participant.

4.7.3. Fiti politicos cu ceilalti utilizatori
Tratati fiecare participant cu respectul cu care va asteptati sa fiti tratat. Cand trimiteti un e-mail , acordati timpul necesar scrierii unui mesaj complet, folosind formule de salut si incheiere. Fiti politicos cand va expuneti opiniile in legatura cu un articol. Aceasta va spori renumele Dvs. in randul celorlalti participanti.

4.7.4. Licitati numai daca vreti sa cumparati
Daca luati parte la o licitatie, fiti sigur ca ati specificat si pretul maxim pe care sunteti gata sa-l oferiti. Prin plasarea unei oferte pentru un articol, se subintelege ca sunteti de acord sa-l cumparati.

4.7.5. Luati cunostinta de toate detaliile licitatiei
In cazul in care sunteti castigatorul unei licitatii veti primi un mesaj cu numele vanzatorului, adresa de email si numarul de telefon mobil.

4.7.6. Contactati vanzatorul
Vă recomandăm să contactați partenerul dvs. La primirea mesajului continând coordonatele partenerului dvs. încercați să-l contactați cât mai repede posibil. Fiți sigur că puteți lua legatura cu acesta atăt prin e-mail căt și prin telefon. Multe persoane nu-și citesc mesajele primite în fiecare zi. Așa că un telefon poate fi cea mai rapidă modalitate de a lua legatura cu vânzătorul si totodată cea care vă scutește de eventualele neînțelegeri ajutându-vă să încheiați tranzacția. Vânzătorul are obligația de a contacta, doar atunci când există neclarități cu privire la datele comenzii. Cumpărătorul are obligația de a contacta vânzătorul doar în cazul în care dorește să modifice date din comandă (adresa, culoare produs, mărime etc.). În toate celelalte situaţii, contactarea partenerului de tranzacţionare este opţională, dar recomandată. Pentru informații suplimentare legate de statusul livrării recomandăm cumpărătorului să contacteze vânzătorul.

4.7.7. Onorarea comenzii
În momentul în care un cumpărător plasează o oferta de cumpărare acesta se obligă sa onoreze comanda facută.

4.7.8. Sanctiuni
Neonorarea comenzii (de catre cumpărător) se sancţionează cu avertisment, iar în funcţie de avertismentele primite anterior, in cazul acumularii acestora, contul poate fi suspendat temporar sau definitiv.

Vanzătorii pot restricţiona achiziţionarea produselor de către cumpăratorii care au avut tranzacţii nefinalizate în trecut.

4.7.9. Anularea comenzii
Cumparatorul are posibilitatea de a solicita vanzatorului anularea unei comenzi plasate. Cererea de anulare poate fi initiata din sectiunea “Produse cumparate/castigate” a contului de utilizator, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data la care a fost plasata comanda sau intr-un interval egal cu timpul estimat de livrare, afisat in pagina produsului, daca acesta este mai mare de 3 zile lucratoare. Acceptarea solicitarii de anulare şi anularea comenzii se efectueaza de catre vanzator, Okazii.ro nu intervine in acest proces. In cazul unui refuz de anulare, va recomandam sa contactati direct vanzatorul pentru detalii.

4.8. Comunicare între utilizatori.
4.8.1. Organizatorul pune la dispozitia utilizatorilor sai un forum de intrebari si raspunsuri aflat in pagina unui produs (denumit in continuare “Forum”) precum si un sistem de mesagerie interna (denumita in continuare “Mesagerie”) care pot fi folosite cu singurul scop de a obtine detalii suplimentare referitoare la produsul ce face obiectul licitatiei sau la alte produse de pe site-ul www.okazii.ro ale vanzatorului. Atat vanzatorul cat si potentialii cumparatori se angajeaza sa respecte urmatoarele reguli:
– sa adreseze intrebari, raspunsuri si/sau si sa poarte discutii private doar in limba romana. Sunt permise cuvintele sau expresiile care, desi nu sunt considerate romanesti, totusi sunt de larga utilizare in toate mediile referitoare la domeniul respectiv (mouse, notebook, plug and play);
– sa foloseasca Forum-ul si Mesageria doar pentru a obtine detalii suplimentare referitoare la produsul ce face obiectul licitatiei sau la alte produse de pe site-ul www.okazii.ro ale vanzatorului; orice alte discutii nefiind permise.
– sa nu furnizeze, in niciun mod si in nicio masura, detaliile de contact (informatii despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume si/sau prenume, etc.) sau orice alta informatie care poate determina dezvaluirea acestor informatii;
– sa nu ceara, in niciun mod si in nicio masura, detalii de contact (informatii despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume si/sau prenume, etc.) sau orice alta informatie care poate determina dezvaluirea acestor informatii;
– sa nu ofere detalii despre produse care nu sunt puse in vanzare pe site-ului www.okazii.ro sau sa promoveze respectivele produse;
– sa nu furnizeze niciun fel de informatii si/sau detalieri despre URL-uri (legaturi) din alte site-uri fiind permise doar legaturi catre alte sectiuni ale site-ului okazii.ro (care incep cu http://www.okazii.ro\…);
– sa nu foloseasca informatiile aflate in forum sau in mesagerie decat in interes personal.

4.8.2. Incalcarea, in orice mod si in orice masura, a acestor prevederi va duce implicit la exercitarea de catre Organizator a dreptului de a elimina, in intregime sau in parte, intrebarile, raspunsurile si/sau discutiile private necorespunzatoare si atentionarea prin email a persoanei in cauza. In situatia in care se constata ca vanzatorul sau cumparatorul incalca de 3 ori prevederile prezentului regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a limita accesul in cont, in intregime sau in parte, al persoanei respective pe o perioada nedeterminata, potrivit propriei optiuni discretionare a Organizatorului.
Pentru a înlătura orice îndoială, termenul de privat este folosit pentru a marca faptul că singurii utilizatori care pot trimite mesaje sau care pot vizualiza conţinutul mesajelor sunt utilizatorii care sunt implicaţi într-o astfel de discuţie. În situaţia în care utilizatorii nu aleg opţiunea de a trimite un mesaj privat, ci unul public mesajul lor va fi postat pe site.

Termenul de privat nu se răsfrânge însă la vizibilitatea mesajelor faţă de Organizator. Faţă de acesta, toate mesajele, indiferent dacă sunt postate pe Site sau nu, sunt vizibile, editabile şi pot sta la baza unei decizii de sancţionare. Toate regulile acestui Site trebuie respectate şi în cuprinsul mesajelor care nu sunt vizibile către toţi utilizatorii.

4.9. Restrictii ale valorilor produselor
In functie de anumite criterii stabilite in mod discretionar de catre Organizator, un utilizator va avea limitat numarul si / sau valoarea produselor puse in vanzare.
Astfel, criteriile pe baza carora se va face calculul pentru a determina numarul si / sau valoarea licitatiilor sunt, dar fara a se limita la acestea: calitatea de utilizator verificat, procentajul de calificative pozitive in comparatie cu cele negative, ratinguri de vanzare, vechimea utilizatorului pe site, numarul si / sau valoarea produselor vandute anterior pe site etc.

Restrictiile pe care le vor avea utilizatorii sunt, dar fara a se limita la acestea:
1. limitarea valorii totale a produselor pe care un utilizator le are puse in vanzare la un moment dat;
2. limitarea numarului de produse listate spre vanzare de catre un utilizator la un anumit moment;
3. limitarea valorii totale a produselor pe care un utilizator le poate pune in vanzare pe o anumita perioada data de timp (ex: o luna)

4.10. Operaţiunile efectuate de Utilizator în site-ul Okazii.ro
Sunt înregistrate în contul acestuia şi sunt puse la dispoziţia sa prin intermediul panoului de administrare a contului propriu, de îndată ce acestea sunt efectuate sau în conformitate cu regulile aplicabile fiecărei operaţiuni în parte, dacă este reglementată diferit de prezentul acord de utilizare. Informaţiile referitoare la tranzactii, sunt disponbile în contul fiecărui Utilizator şi pot fi vizualizate pentru perioada aferentă anului în curs și anului anterior. Informaţiile referitoare la mesaje sunt disponbile în contul fiecărui Utilizator şi pot fi vizualizate timp de 60 de zile de la data la care fiecare operaţiune a fost înregistrată în cont. Informațiile financiare (facturile și înștiințările de plată) pot fi accesate oricând de utilizatori,
indiferent de vechimea acestora.
. Utilizatorii au obligaţia să notifice Organizatorului orice obiecţiune cu privire operaţiunile înregistrate în cont, în general, dar şi cu privire la serviciile oferite de Organizator prin intermediul Okazii.ro, în special, în termen de cel mult 60 de zile de la data înregistrării fiecărei operaţiuni în contul propriu. În caz contrar, se prezumă în mod absolut că serviciile furnizate de Organizator sunt conforme prezentului acord de utilizare şi au fost prestate în conformitate cu solicitările fiecărui Utilizator. După trecerea termenului de 60 de zile menţionat mai sus, Utilizatorul este decăzut din dreptul de a formula reclamaţii / obiecţiuni în legătură cu serviciile furnizate de Organizator prin intermediul Okazii.ro, dar şi cu solicitarea de mediere/anulare calificative.

4.11. Review-uri produse
Utilizatorul are dreptul de a adăuga recenzii (review-uri) la produsele comercializate pe site-ul Okazii.ro, în condiţiile reglementate mai jos. Review-urile sunt afişate în site doar după ce sunt aprobate de Organizator; acesta verifică dacă fiecare review respectă prezentul Acord. Dacă Organizatorul consideră cu bună credinţă cu un review încalcă prezentul acord, acesta nu va fi afişat în site.

4.11.1 Orice Utilizator poate adăuga un review la un produs comercializat pe site, indiferent dacă a cumpărat sau nu acel produs prin intermediul Okazii.ro. Cu toate astea, în cazul în care produsul este cumpărat prin interemediul site-ului ww.okazii.ro, lângă review este menţionat „Achiziţie verificată”.

4.11.2 Este interzisă acordarea de către Utilizatorii vânzători de review-uri pentru produsele pe care le comercializează prin intermediul site-ului ww.okazii.ro. Utilizatorului îi este interzis să altereze şi / sau să perturbe în orice mod review-urile ori sistemul de evaluare a produselor de pe site prin autoevaluare sau alte procedee cu efect similar, precum evaluarea pozitivă a unui ofertant cu care are relaţii de rudenie, de afiliere, evaluarea negativă a unui concurent sau altele care presupun o decizie interesată.

4.11.3. Următoarele reguli se aplică review-urilor acordate de Utilizatori:

(a) un utilizator are dreptul de a acorda un review doar produselor pe care le-a utilizat personal. Review-urile pot fi atât negative, cât şi pozitive, acestea însă trebuie să reflecte experienţa personală a utilizatorului cu produsul la care sunt acordate.

(b) este strict interzisă publicarea de review-uri care au un limbaj obscen sau vulgar, sunt ilegale, defăimătoare, amenințătoare, abuzive, indecente, conțin mesaje rasiste, șoviniste ori care ar putea discrimina orice persoane în orice mod sau care ar încălca orice alte drepturi şi libertăți ale omului potrivit legislației în vigoare.

(c) review-urile trebuie să fie corecte, neînşelătoare şi să corespundă realităţii.

(e) este strict interzisă publicarea de review-uri care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unui terţ.

(f) prin intermediul review-urilor, Utilizatorii nu au dreptul să furnizeze sau să solicite, în niciun mod şi în nicio măsură, date personale (detaliile de contact, informații despre adresa de livrare, nume şi/sau prenume etc.) sau orice altă informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale.

(e) este interzisă publicarea de materiale publicitare sau promoţionale în review-uri (cum ar fi adrese URL ale altor site-uri, coduri promoţionale etc).

4.11.4 Utilizatorul care publică un review garantează şi răspunde pentru conţinutul acestuia. Orice persoane care publică un review pe Okazii.ro îşi asumă obligația de a nu prejudicia în niciun mod drepturile unei terțe persoane; persoanele care publică review-uri înțeleg şi accepta că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea Organizatorului, ci numai răspunderea persoanelor respective.

4.11.5 Utilizatorii care publică un review sunt de acord sa autorizeze pe Organizator, pe termen nelimitat şi pe toate teritoriile, sa utilizeze informațiile şi / sau materialele conţinute de acesta prin comunicare publică pe site-urile aflate in administrarea sa.

4.11.6. Organizatorul nu dorește să facă ori să sugereze nicio asociere directă sau indirectă între el şi opiniile ori comentariile exprimate de Utilizatori. Review-urile produselor afişate pe site sunt rezultatul exclusiv al acțiunii Utilizatorilor şi reflectă exclusiv aprecierea subiectivă a acestora, evaluarea respectivelor produse neavând nicio legătură cu Organizatorul. Acesta din urma are dreptul, dar nu obligația, de a verifica şi supraveghea modul de acordare a review-urilor, precum şi opiniile exprimate de Utilizatori în legătură cu produsele de pe site.

4.12. Ierarhia
4.12.1. Anunțurile/licitațiile sunt afișate în Site într-o ordine dată de un anumit scor de relevanță (ranking) înregistrat de fiecare anunț în parte pe baza unui algoritm proprietar. Scopul acestui algoritm este să afișeze cele mai relevante rezultate ale căutărilor efectuate de utilizatorii Site-ului.

4.12.2. Ranking-ul este influențat de mai mulți parametri, precum titlu, descriere, categoria în care este încadrat produsul, rating-ul utilizatorului vânzător și, cel mai important, opțiunile personale ale utilizatorului care efectuează căutarea. Organizatorul licitației furnizează servicii de promovare prin intermediul cărora poate fi influențată prin plată ordinea de afișare a anunțurilor. În acest sens, utilizatorii pot opta pentru servicii de promovare ce vor afișa anunțurile/licitațiile pentru care s-a activat promovarea în primele 3 poziții din rezultatele căutărilor sau listărilor de produse din categorii. Anunțurile promovate sunt marcate cu textul „Promo”. În rezultatele oricărei căutări vor fi afișate cel mult 3 anunțuri promovate. Anunțurile promovate beneficiază de un marcaj distinctiv și vor fi afișate în aceasta zonă dacă răspund termenilor de căutare sau atunci când este accesată lista de produse dintr-o categorie. În cazul în care exista mai multe produse promovate ce răspund criteriilor de afișare sau căutare, acestea vor fi afișate prin rotație la fiecare afișare de pagina.

4.12.3. Având în vedere dorința Organizatorului licitației de a afișa anunțuri relevante pentru cumpărători, o importanță deosebită o au cuvintele cheie utilizate de persoana care efectuează căutarea. Rezultatele căutării în Site pot fi influențate și prin folosirea filtrelor, prin folosirea metodei de căutare avansată și/sau sortând rezultatele după o ordine alternativă (precum preț, data adăugării, numărul de oferte, ultimele produse adăugate sau timpul rămas până la expirarea vânzării), având astfel abilitatea de a influența afișarea rezultatelor pentru a primi un clasament bazat pe alte criterii.

4.13. Conținutul site-ului
4.13.1. Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra conținutului de orice fel al Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la design, imagini, texte, baze de date, programe pentru calculator, dar fără a se limita la acestea (“Conținutul Site-ului”), aparțin Organizatorului licitației.

4.13.2. Prin derogare de la prevederile de mai sus, nu aparțin Organizatorului licitației drepturile asupra acelor materiale pentru care pe Site s-a indicat în mod expres sau implicit un alt titular de drepturi, precum conținutul anunțurilor, fotografiile care le însoțesc, materialele publicitare ale terților, dar fără a se limita la acestea.

4.13.3. Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de proprietate intelectuală pe care Organizatorul licitației și partenerii săi contractuali le dețin asupra Conținutului Site-ului și asupra serviciului furnizat. Este interzisă preluarea, reproducerea, distribuirea și/sau comunicarea publică în orice formă a Conținutului de orice fel al Site-ului, integral sau parțial, modificat sau nu, fără acordul prealabil, expres și scris al Organizatorului licitației.

4.13.4. Organizatorul licitației își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană care încalcă în orice mod prevederile de mai sus.

4.13.5. Utilizatorii care publică anunțuri/licitații sau calificative în Site sau care expediază în orice modalitate materiale către Organizatorului licitației pentru a fi publicate în Site, acordă acestuia din urmă o licență neexclusivă, transferabilă și perpetuă, pe orice teritoriu, de a (a) utiliza anunțurile, licitațiile, calificativele și materialele respective prin publicare (reproducere și comunicare publică) pe internet, inclusiv prin intermediul Site-ului, prin intermediul altor site-uri operate, deținute sau administrate de Organizatorului licitației, precum şi prin intermediul website-urilor partenerilor contractuali ai Organizatorului licitației, fără a se limita la acestea, (b) precum și de a modifica / adapta anunțurile, calificativele și materialele respective în vederea utilizării conform celor de mai sus.

4.13.6. Utilizatorii înțeleg și acceptă că Site-ul poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri de internet, precum site-urile furnizorilor de produse și/sau servicii către care trimit bannerele publicitare postate pe Site, dar fără a se limita la acestea, care sunt considerate de Organizatorul licitației utile în legătură cu Conținutul Site-ului sau cu activitatea utilizatorilor pe internet, dar care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa. În măsura maximă permisă de lege, Organizatorul licitației este absolvit de orice răspundere în ceea ce privește conținutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus menționate, precum și pentru corectitudinea și exactitatea acestora, iar utilizatorii înțeleg și acceptă că aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate în orice mod de către Organizatorul licitației. În momentul în care utilizatorii accesează aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscând că utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusă condițiilor stabilite de administratorii acestor site-uri.

5. Serviciul Magazine Okazii.ro
Magazine.Okazii.ro reprezinta o facilitate pusa la dispozitia utilizatorilor Okazii.ro, persoane fizice sau juridice, prin care acestia beneficiaza de o listare personalizata a produselor puse la vanzare in cadrul Okazii.ro.
In cadrul unui magazin Okazii.ro, utilizatorii isi pot pune spre vanzare produsele intr-o sectiune pentru care pot alege structura generala a acesteia, pot incarca un logo propriu (respectand Termenii si Conditiile site-ului; ex: fara terminatia „.ro”), pot introduce o denumire a magazinului, o descriere, precum si termenii si conditiile de functionare a acestuia.
Magazinul Okazii.ro poate fi accesat prin intermediul unui link de tipul http://magazine.okazii.ro/numemagazin, unde „numemagazin” repezinta numele de utilizator al contului Okazii.ro, detinut de catre posesorul magazinului.
In magazinul Okazii.ro pot fi introduse vanzari de tip „Instant” si “Anunt”. Acestea pot fi listate manual sau pot fi introduse prin import.
Facilitatea Magazine.Okazii.ro este un serviciu suplimentar care este tarifat in sistem de abonament. In functie de tipul de abonament selectat utilizatorii pot beneficia si de un abonament lunar gratuit. Oferta comerciala completa poate fi gasita aici.
Facilitatea presupune tarife preferentiale la listarea produselor si accesul la o serie de instrumente de marketing: produse noi (permite marcarea produselor cu simbolul „nou”), reduceri (permite marcarea produselor care beneficiaza de reduceri cu procentul de reducere aplicat), email marketing (permite trimiterea a 500, 2000 sau 5000 de mesaje lunare catre utilizatorii care se aboneaza la newsletterul magazinului respectiv).
Toate facilitatile de care beneficiaza un utilizator ca urmare a activarii unui abonament pentru Magazine Okazii.ro sunt dezactivate in mod automat la expirarea abonamentului, toate produsele sunt mutate in contul simplu de utilizator, nu vor fi actualizate automat si se va retine tariful de listare fara reducere (0.01 EUR).
Abonamentele pentru serviciul Magazine.Okazii.ro sunt prelungite automat, cu excepția cazului în care acestea sunt eliminate din oferta comercială curentă a Organizatorului. Cu 5 zile inainte de expirarea abonamentului, utilizatorii vor primi o notificare pe adresa de e-mail asociata contului prin care vor putea renunta la prelungirea abonamentului de magazine. Orice alta solicitare de renuntare anticipata la serviciul Magazine.Okazii.ro poate fi trimisa la adresa de e-mail magazine@okazii.ro.

5.1. Import automat
Importul de produse reprezinta o facilitate de care pot beneficia numai utilizatorii care au activat serviciul magazine.okazii.ro. Importul de produse poate fi realizat automat prin feed xml.
Pentru realizarea Importului Automat, utilizatorul Okazii.ro este obligat sa furnizeze un url care ulterior va fi apelat pentru obtinerea informatiilor legate de produsele ce urmeaza sa fie afisate pe Okazii.ro. Informatiile care sunt afisate pe Okazii.ro provin dintr-un fisier de tip .xml realizat de catre utilizator.
In cazul in care site-ul dumneavoastra este dezvoltat pe o platforma standard de e-commerce, va putem pune gratuit la dispozitie scripturi pentru generarea automata a fisierului de import, in masura in care dispunem de acestea.
Okazii.ro furnizeaza utilizatorului Okazii.ro un script functional, insa verificarea setarilor realizate pe server intra in intregime in atributia utilizatorului respectiv (inclusiv restrictii in fisierul .htaccess, dar fara a se limita la aceasta).
La cererea utilizatorului Okazii.ro, în eventualitatea în care acesta are nevoie de suport tehnic pentru verificarea sau realizarea setărilor pe serverul său și în limita disponibilității, Okazii.ro va putea accesa serverele utilizatorilor Okazii.ro, pe baza datelor de conectare (user și parolă) furnizate de aceștia, în vedere acordării de sprijin pentru implementarea scriptului Okazii.ro. Bitfactor nu va utiliza datele de conectare ale utilizatorilor Okazii.ro pentru accesarea neautorizată a serverelor acestora.Orice modificare adusa platformei standard de e-commerce poate afecta sau impiedica functionarea scriptului.
Scripturile sunt livrate in mod gratuit si functioneaza pe majoritatea platformelor de acelasi tip, indiferent de versiune.
In cazul in care nu sunteti multumit de rezultatul scriptului sau acesta nu functioneaza corect, Okazii.ro nu isi asuma nicio raspundere, astfel ca in acest caz este recomandat sa urmati instructiunile din manualul de import xml si sa va creati propriul script de feed. In principal, Okazii.ro nu isi asuma nicio raspundere in legatura cu erorile cauzate de particularitatile platformelor utilizatorilor, de nerespectarea de catre acestia a etapelor de import sau in legatura cu alte erori neimputabile Okazii.ro.

Actualizarea datelor pe Okazii.ro se poate realiza manual, prin accesarea butonului „porneste actualizarea acum” din panoul de administrare a magazinului sau automat, la o ora stabilita de catre utilizatorul Okazii.ro prin intermediul interfetei de administare.

Avand in vedere ca in momentul realizarii Importului Automat pot aparea intreruperi ale transmiterii informatiilor, Okazii.ro nu isi asuma in niciun mod si in nicio masura raspunderea privind corectitudinea informatiilor inserate cu ajutorul optiunii de Import Automat. Utilizatorul Okazii.ro care foloseste importul automat are obligatia de a verifica daca datele produselor sale sunt exacte si complete. Utilizatorul Okazii.ro care a optat pentru optiunea de Import Automat are intreaga raspundere pentru caracterul corect si complet al informatiilor privind produsele actualizate si / sau importate prin folosirea optiunilor prezente pe site.

6. Serviciul Garantia de Livrare
6.1 Termeni utilizati in cadrul regulamentului
• Utilizatorul site-ului Okazii.ro care va folosi serviciul Serviciul Garantia de Livrare cu livrare prin curieri speciali este denumit in continuare “utilizator”.
• Site-ul Okazii.ro va fi denumit in continuare „Okazii.ro” sau „Site-ul”.
• Serviciul “Gdl cu livrare prin curieri speciali” este denumirea utilizată în prezentul Regulament pentru serviciul “Garanția de Livrare cu livrare prin curieri speciali.
• Utilizatorul care are in raport cu o tranzactie Okazii rolul de vanzator este denumit in continuare “Vanzator”; utilizatorul care are in raport cu o tranzactie Okazii rolul de cumparator este denumit in continuare ”Cumparator”.
• Serviciul de curierat prin care se face livrarea acoperita de „GdL cu livrare prin curieri speciali” este denumit in continuare „serviciul de curierat agreat”.

6.2 Principiile de functionare a serviciului Garantia de Livrare
1. Utilizatorii vor putea folosi serviciul “GdL cu livrare prin curieri speciali” numai acceptand Termenii si conditiile de utilizare.
2. Pentru a putea activa serviciul “GdL cu livrare prin curieri speciali”, vanzatorul va trebui sa introduca codul IBAN in lei corespunzator unui cont bancar impreuna cu numele titularului acestui cont, date care sunt necesare pentru realizarea platii rezultate in urma tranzactiei. Validarea vanzatorului va fi facuta de catre Okazii.ro. Okazii.ro isi rezerva dreptul de a nu valida un utilizator care a incalcat anterior regulile de functionare ale Site-ului. Okazii.ro nu va folosi in niciun alt fel datele introduse de utilizatori, date care vor pastra un caracter confidential.
3. Vanzatorul poate opta pentru serviciul „GdL cu livrare prin curieri speciali” atat la introducerea unui produs in vanzare, cat si ulterior, pe toata durata de valabilitate a acesteia, editand parametrii tranzactiei sale, numai in situatia in care nu au fost inregistrate oferte.
4. Utilizarea serviciului „GdL cu livrare prin curieri speciali” pentru produse fictive sau care nu sunt disponibile duce la suspendarea temporara sau definitiva a dreptului vanzatorului de a utiliza serviciile Site-ului si implicit suspendarea sau anularea contului de utilizator, cu toate consecintele prevazute de Termenii si conditiile de functionare ale Site-ului.
5. Daca tranzactia s-a incheiat si serviciul „GdL cu livrare prin curieri speciali” nu a fost activata de vanzator, serviciul „GdL cu livrare prin curieri speciali” nu va putea fi folosit pentru finalizarea niciunei tranzactii rezultate in urma finalizarii tranzactiei.
6. Daca serviciul „GdL cu livrare prin curieri speciali” este activat, acesta nu mai poate fi dezactivat decat la repunerea manuala a tranzactiei. Daca produsul va fi repus automat spre vanzare, atunci serviciul va fi activat automat.
7. Vor putea beneficia de serviciul „GdL cu livrare prin curieri speciali” doar utilizatorii care au cumparat dupa activarea serviciului de catre vanzator.
8. Cumparatorul poate solicita activarea optiunii „GdL cu livrare prin curieri speciali” selectand modalitatea de livrare si de plata oferite prin „GdL cu livrare prin curieri speciali” in procesul de finalizare a tranzactiei.
9. Pretul maxim al unui produs pentru care se poate activa serviciul „GdL cu livrare prin curieri speciali” este de 5000 Ron. In cazul in care pentru un produs s-a activat serviciul, vanzatorul nu va mai putea modifica pretul.
10. Livrarea produsului se face prin serviciul de curierat agreat, care va fi selectat de Organizatortor
dintre variantele disponibile conform prezentului Acord de utilizare. Documentul de transport pentru livrare va fi generat la sfarsitul tranzactiei prin intermediul Site-ului, altfel coletul poate fi considerat neacoperit de „GdL cu livrare prin curieri speciali”. Documentele de transport trebuie pastrate pana la finalizarea tranzactiei.
Utilizatorii se obligă să respecte termenele și condițiile serviciului de curierat ales pentru expedierea produsului prin intermediul Serviciului Garanţia de Livrare, aşa cum sunt comunicate prin intremediul site-ului furnizorului de servicii de curierat. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste documente:
Termeni şi condiţii Cargus
Termeni şi condiţii DPD
Termeni şi condiţii Poșta Română
Coniții generale prinvind furnizarea serviciilor Fan Courier

11. In cazul in care cumparatorul nu solicita activarea „GdL cu livrare prin curieri speciali”, tranzactia se va finaliza in modul prevazut pentru tranzactiile ce nu au aceasta optiune activata

6.2.2 Raspunderea partilor implicate
12. In cazul in care sunt necesare documente pentru finalizarea unei tranzactii, utilizatorii vor furniza documentele solicitate si vor raspunde de autenticitatea acestora, conform prevederilor legale in vigoare.

6.2.3 In calitate de vanzator, utilizatorul are urmatoarele obligatii
13. Din momentul notificarii cu privire la incheierea tranzactiei prin achizitionarea produsului de catre cumparator, vanzatorul are obligatia sa trimita produsul prin serviciul de curierat agreat, in termenul specificat in anuntul de vanzare din pagina produsului, generand documentul de transport pentru livrare la sfarsitul tranzactiei prin intermediul Site-ului, acceptand ca plata se va face in mod automat din contul de utiizator Okazii.ro la momentul primrii confirmarii de expediere de la curierul agreat.
14. Vanzatorul are obligatia sa afiseze tariful corect al transportului, la momentul introducerii tranzactiei sale si sa precizeze greutatea si/sau dimensiunile corecte ale coletului la generarea documentului de transport. Daca in urma cantaririi şi/sau masurarii coletului, operatorul serviciului de curierat constata diferente fata de documentul de transport, pentru coletul respectiv, contul vanzatorului va fi debitat cu valoarea aferenta greutatii si dimensiunilor reale transmise de catre operatorul serviciului de curierat.
15. Vanzatorul va trimite coletul catre destinatia ce i-a fost comunicata de cumparator prin sistem la finalul tranzactiei. Daca vanzatorul va trimite coletul la o alta destinatie, indiferent de motive si fara culpa cumparatorului, reclamarea neprimirii coletului de catre cumparator va fi considerata intemeiata. In consecinta, tranzactia va fi anulata si va fi inchisa fara a fi inregistrata o plata in sistem.
16. Vanzatorul are obligatia sa trimita coletul prin serviciul de curierat agreat, generand documentul de transport pentru livrare la sfarsitul tranzactiei prin intermediul Site-ului si sa pastreze actele aferente expedierii. De asemenea, vanzatorul va pastra documentele emise de transportator la preluarea coletului, inclusiv numarul de inregistrare al coletului pentru a-l putea urmari prin sistemul de verificare pus la dispozitie de serviciul de curierat agreat.
17. Vanzatorul are obligatia sa completeze corect adresa si datele expeditorului pe coletul trimis. In situatia in care coletul va fi returnat vanzatorului, cumparatorul va trece la adresa destinatarului adresa specificata la livrarea produsului de catre vanzator. Daca nu a fost ridicat coletul de catre vanzator, tranzactia se va inchide cu statusul “Colet returnat” si se va returna cumparatorului intreaga suma platita.

6.2.4 In calitate de cumparator, utilizatorul are urmatoarele obligatii
18. Cumparatorul are obligatia sa achite tarifele percepute de Organizator pentru a beneficia de serviciul Garanția de Livrare. Returnarea produsului cumpărat prin Garanția de Livrare nu îndreptățește cumprătorul să solicite rambursarea tarifelor achitate pentru acest serviciu, care rămân datorate către Organizator.

18.1. Cumparatorul are obligatia sa introduca in mod corect si complet datele de livrare pentru a fi expediat coletul.
19. În cazul în care dorește returnarea produsului, cumparatorul este obligat să efectueze returul prin generarea documentului de transport din contul său de utilizator Okazii.ro. De asemenea, cumparatorul trebuie sa specifice un cod IBAN valid pentru returnarea banilor achitați pentru comanda returnată. O tranzactie este considerata ca fiind finalizata cu succes daca in termen de 3 zile lucratoare de la  receptionarea coletului de catre cumparator acesta nu genereaza un document de transport din contul Okazii.ro pentru expedierea retur a produsului. Cheltuielile de returnare a produsului se suportă de cumpărător și vor fi reținute din valoarea rambursului plătit inițial pentru comandă.

20. Finalizarea tranzactiei cu succes determina efectuarea platii catre vanzator in ziua de joi următoare datei la care comanda se consideră finalizată cu succes, dar nu mai devreme de intrarea banilor corespunzatori tranzactiei in contul Okazii.ro, precum si incetarea oricaror datorii si obligatii din partea acestuia catre cumparator si ale cumparatorului catre acesta. La finalizarea cu succes a tranzacției, inceteaza orice datorii si obligatii ale Okazii.ro catre utilizatorii implicati in tranzactie, cu privire la tranzacția respectivă.
21. Din momentul generarii documentului de transport din platforma Okazii.ro, cumparatorul are la dispozitie 5 zile lucratoare pentru a expedia coletul retur către vânzător. Dacă, dupa trecerea termenului de 5 zile menționat mai sus, Okazii.ro nu poate confirma cu firma de curierat statusul de colet (retur) expediat, tranzactia va fi considerata ca fiind finalizată cu succes iar suma achitata de catre cumparator va fi transferata vanzatorului.
22. Dupa primirea coletului retur, vanzatorul poate reclama eventualele deteriorari sau lipsuri ale coletului primit, in scris, la adresa suportgdl@okazii.ro pana in ziua de joi imediat urmatoare primirii statusului de colet retur receptionat de la firma de curierat. Daca vanzatorul nu semnaleaza in termenul mentionat mai sus o problema referitoare la coletul retur receptionat, tranzactia se va considera anulata iar Okazii.ro va returna suma cumparatorului. Dacă din contră, vanzatorul reclamă în termen o problemă a coletului primit retur, Okazii.ro va bloca transferul banilor catre cumparator, fie pana la primirea unei rezoluţii comune din partea cumparatorului si a vanzatorului prin care acestia vor comunica înţelegerea lor cu privire la cuantumul sumei ce va fi returnata cumparatorului, fie până la primirea unei dispoziţii sau instrucţiuni din partea unei autorităţi competente cu privire la conflictul dintre cei doi şi suma de bani în discuţie, oricare dintre acestea survine prima.

6.3 Rolul Okazii.ro si al serviciului de curierat
6.3.1 Okazii.ro si serviciul „Garantia de Livrare”
23. Okazii.ro va indeplini mai multe functii, aflandu-se in raporturi diferite cu utilizatorii, reprezentantii serviciilor de curierat agreate sau terte parti.
24. Okazii.ro va avea calitatea de furnizor de servicii fata de utilizatori, punand la dispozitia acestora o platforma on-line cu scopul de a facilita vanzarea de produse de catre utilizatori in nume propriu. In acest raport, Okazii.ro va avea urmatoarele obligatii: (a) sa asigure buna functionare a sistemului pus la dispozitia utilizatorilor; (b) sa asigure notificarea utilizatorilor cu privire la modificarile survenite in statusul unei tranzactii. Notificarile vor putea fi facute atat prin intermediul sistemului de notificari dezvoltat de Okazii.ro, cat si prin e-mail; (c) sa afiseze versiunea curenta a prezentului document si data cand acesta a fost publicat pe Site.
25. Okazii.ro va avea calitatea de mandatar in raporturile cu utilizatorii, raporturi ce au ca obiect sume de bani platite cu titltu de pret. In aceasta calitate, Okazii.ro va incasa sumele de bani de la cumparator, in numele si pe seama vanzatorului, in baza instructiunilor acestora. Prin acceptarea prezentului document, vanzatorii ce opteaza pentru serviciul „GdL cu livrare prin curieri speciali” mandateaza Okazii.ro sa incaseze si sa retina o anumita perioada de timp sumele pe care cumparatorii le platesc cu titlu de pret catre vanzatori si permit Okazii.ro sa submandateze terte parti cu scopul indeplinirii obiectul mandatului principal. Okazii.ro va incasa si retine aceste sume de bani numai in calitate de mandatar, el nefiind titularul sau beneficiarul real al sumelor de bani.
26. Okazii.ro primeste mandatul de la utilizatorii sai pentru a garanta buna si corecta functionare a tranzactiilor prin intermediul Site-ului. In calitate de mandatar, Okazii.ro va avea urmatoarele obligatii:
(a) sa incaseze sumele de bani primite de la utilizatori, intr-un cont al sau;
(b) sa nu utilizeze sumele primite de la utilizatori in folos propriu;
(c) sa vireze sumele corespunzatoare tranzactiei in conformitate cu prevederile prezentului regulament si cu documentele furnizate de utilizatorii implicati in tranzactie;
(d) Sa proceseze platile catre utilizatorii serviciului Garantia de Livrare implicati intr-o tranzactie finalizată, în urmatoarea zi de joi ulterioară datei în care contul Okazii.ro va fi fost alimentat cu suma platita de catre cumparator. Okazii.ro va pastra sumele de bani primite cu titlu de pret ca urmare a activarii serviciului „GdL cu livrare prin curieri speciali” numai pentru perioadele si numai in situatiile prevazute in cuprinsul prezentului document. In nicio alta situatie si pentru niciun alt motiv Okazii.ro nu va incasa alte sume de bani, decat in situatiile expres prevazute si reglementate de termenii si conditiile site-ului Okazii.ro.”

6.3.2 Rolul furnizorului de servicii de curierat agreate
27. Furnizorul de servicii de curierat se va afla in raporturi diferite fata de utilizatori, de Okazii.ro sau de terte parti.
28. Fata de utilizatorii Okazii.ro si in raporturile ce privesc coletele, furnizorul de servicii de curierat va indeplini functia de transportator. In acest sens, furnizorul de servicii va avea obligatia de a transporta coletul de la vanzator catre cumparator, de a emite documentul de transport sau de a permite emiterea acestuia de catre expeditor prin sistemul AWB al furnizorului de servicii de curierat, dupa caz, de a completa documentul de transport corect, complet, cu toate datele primite din partea expeditorului (numai in cazul in care asa au convenit partile prin contractul de furnizare de servicii incheiat intre Okazii.ro si furnizorul de servicii de curierat; in caz contrar, documentul va fi completat de expeditor). In calitate de transportator, furnizorul de servicii de curierat se va supune prevederilor legale in materie de transport de marfuri, putand fi tras la raspundere conform dispozitiilor legale mentionate.
29. In raporturile ce au ca obiect primirea unor sume de bani, furnizorul de servicii de curierat va avea calitatea de submandatar fata de utilizatori si mandatar fata de Okazii.ro. Astfel, pentru a indeplini mandatul primit de la utilizatori, Okazii.ro subimputerniceste furnizorul de servicii de curierat in vederea primirii sumelor de bani, urmand ca ulterior furnizorul de servicii de curierat sa ii vireze catre Okazii.ro, unde aceste sume vor fi retinute conform prevederilor prezentului document. In acest sens, furnizorul de servicii de curierat va incasa sumele de bani de la utilizatori in numele si pe seama Okazii.ro, ce incaseaza la randul ei in numele si pe seama utilizatorului. Prin acceptarea prezentului document, utilizatorii acorda Okazii.ro posibilitatea de a submandata catre furnizorul de servicii obligatia de a incasa sumele de bani platite de utilizatori cu titlu de pret. In calitate de submandatar, furnizorul de servicii de curierat are obligatia de a primi sumele de bani din partea utilizatorilor si de a le vira catre Okazii.ro, intocmai cum a primit aceste sume. Atat utilizatorii, cat si Okazii.ro vor putea trage la raspundere furnizorul de servicii de curierat conform dispozitiilor legale prevazute de legiuitor pentru mandat.
30. Pentru trimiterile retur se aplica tarifele standard ale firmelor de curierat

6.4 Sistemul de plata pentru serviciul Garantia de Livrare
31. Plata ramburs se va face direct reprezentantului serviciului de curierat, in momentul primirii coletului de catre cumparator.
32. Costurile de transport vor cadea in sarcina cumparatorului, atat in cazul livrarii produsului, cat si in momentul returnarii produsului.
33. In situatia in care cumparatorul isi va fi dat o adresa eronata, fara sau cu intentia aceasta, atunci costul expedierii va fi suportat de vanzator. In nicio situatie Okazii nu va fi obligata sa suporte orice cheltuiala rezultata din transportul produselor intre utilizatorii sai.
34. Okazii urmăreşte permanent siguranta tranzactiilor derulate prin intermediul Site-ului. Okazii va retine sumele de bani incasate de la utilizatori pana in momentul in care vor fi indeplinite conditiile pentru a vira banii catre una dintre partile tranzactiei.
35. Dobanda pe care sumele de bani o acumuleaza in contul Okazii apartine Okazii.
36. In cazul vanzatorului, Okazii va elibera banii catre el în urmatoarea zi de joi ulterioară datei la care tranzactia a fost considerata ca fiind finalizată cu succes, dar nu mai devreme de intrarea banilor în contul Okazii.
37. Comisionul Okazii.ro va fi suportat in totalitate de catre vanzator, in conditiile art. 3.3 din Termeni si Conditii. Prin derogare de la prevederile art. 3.3, baza de calcul pentru comision este valoarea produselor comandate (pentru claritate: baza de calcul nu include și prețul transportului). Derogarea este aplicabilă comenzii doar dacă aceasta este inițiată și finalizată prin serviciul Garanția de Livrare. Suma corespunzatoare acestui comision va fi retinuta din pretul produsului si va fi identificata in contul utilizatorului sub forma unei alimentari. Fără a aduce atingere celor de mai sus, cumpărătorul datorează către Okazii.ro tariful perceput de aceasta din urmă pentru a furniza cumpărătorului serviciul Garanția de Livrare.
38. Pentru toate livrarile efectuate in cadrul serviciului GdL prin curierul DPD, UrgentCargus, Fan Courier sau prin Posta Romana, costul de transport va fi retras din contul de utilizator al vanzatorului iar suma corespunzatoare va fi retinuta din pretul produsului si va fi identificata in contul utilizatorului sub forma unei alimentari. Tariful datorat de cumpărător către Okazii.ro va fi achitat la momentul efectuării plății produsului comandat.
39. In cazul trimiterilor efectuate prin intermediul serviciului de curierat furnizat de Posta Romana, Vanzatorul trebuie sa respecte urmoarele obligatii:
• Sa prezinte trimiterile postale pe durata orelor de program insotite de formularele postale generate si tiparite din Site (scrisorile de transport (AWB) si dupa caz, de formularele aferente serviciilor suplimentare: confirmare postala de primire interna – AR);
• Sa nu prezinte trimiteri pe ambalajul carora sunt inscrise: (a) inscriptii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri; sau (b) inscriptii care discrediteaza sau denigreaza marcile de comert, denumirile comerciale, alte semne distinctive, bunuri, servicii, activitati ale C.N. Posta Romana S.A.
• Sa respecte ora limita maxima de lansare a comenzii telefonice specificata in Site.
• Conditii de dimensiuni si greutate acceptate pentru trimiterile Prioripost: (a) dimensiuni minime:90 x 140 mm, cu o toleranta de 2 mm şi (b) dimensiuni maxime: 2 m pentru una din dimensiuni sau 3 m pentru suma lungimii si a celui mai mare perimetru luat in alt sens decat cel al lungimii. Greutatea maxima admisa este de 15 kg/20 kg continut indivizibil.
• Scrisoarea de transport (AWB) si dupa caz, formularele aferente serviciilor suplimentare, sunt aplicate de expeditor pe ambalajul fiecarei trimiterii, prin introducere intr-o poseta din plastic autocolanta, transparenta.

6.5 Sanctiuni
40. In cazul in care cumparatorul solicita livrarea produsului cumparat prin Garantia de Livrare, iar vanzatorul livreaza prin alt curier, atunci vanzatorul va fi sanctionat de catre Okazii. In cazul in care vanzatorul este la prima abatere, acesta va fi suspendat pe o perioada de 30 de zile din „Gdl cu livrare prin curieri speciali”. Aceasta sanctiune are ca efect imediat limitarea pretului maxim la care are dreptul vanzatorul sa puna un produs spre vanzare.
41. In cazul in care vanzatorul se afla la a doua abatere, atunci el va fi suspendat permanent din serviciul Garantia de Livrare, fapt care va avea efecte si asupra pretului de vanzare maxim la care vanzatorul doreste sa posteze un produs. Astfel, daca vanzatorul va dori sa puna in vanzare un produs care are ca pret de pornire un pret mai mare decat pretul maxim pe care are dreptul sa il afiseze, atunci vanzatorul va trebui sa activeze optiunea „Livrare personala”.
42. Okazii are dreptul sa sanctioneze orice astfel de fapte, dar nu si obligatia de a face acest lucru. Sanctionarea utilizatorilor sai ramane la libera sa apreciere, Okazii avand o putere discretionara in a lua masurile de coercitie necesare impotriva utilizatorilor care incalca prezentul regulament.

6.6 Prevederi finale
43. Orice fel de comunicare si informatie transmisa prin serviciul „Gdl cu livrare prin curieri speciali”, precum si raporturile juridice intre utilizatori, Okazii.ro si furnizorul de servicii de curierat vor fi guvernate de prezentul Regulament (Termeni si conditii), ca reprezentand acordul complet, exclusiv si definitiv dintre utilizatori, Okazii.ro si furnizorul de servicii de curierat.
44. Prevederile care reglementează Garanţia de Livrare nu restricționează în nicio modalitate drepturile consumatorului în relația cu profesioniștii. Pentru a înlătura orice îndoială, consumatorii beneficiază în relația cu profesioniștii de dreptul de retragere în condițiile Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

7. Plata cu cardul
7.1. Preliminarii
Toți cumpărătorii care fac plata produsului prin card bancar la momentul efectuării comenzii pe site beneficiază de Garanția de Livrare pentru plata cu cardul și sunt obligați să respecte prevederile art. 6 de mai sus, aplicabile Serviciului Garanția de Livrare. Prin acceptarea prezentului Acord de utilizare, atât vânzătorul cât și cumpărătorul acceptă în mod expres prevederile Garanției de Livrare aplicabile mutatis mutandis și pentru plata cu cardul.
Plata cu cardul este disponibilă doar anumitor produse pentru care vânzătorul oferă livrare prin Poșta Română ori prin intermediul unui serviciu de curierat, exceptând produsele disponibile doar prin predare personală.
Categoriile in care nu este disponibila plata cu cardul sunt urmatoarele:

1.   Abonamente Telefoane
2.   Software
3.   Imobiliare
4.   Cartele SIM
5.   Autoturisme
6.   Servicii
7.   Petreceri copii
8.   Retromobile
9.   Autoutilitare
10. Scutere si Mopede
11.  Barci
12.  Arme
13.  Alimente
14.  Animale
15.  Servicii GSM
16.  ATV si Snowmobile
17.  Motociclete
18. Dezmembrari
19. Tutun
20. Autoaparare
21. Mokazii
22. Turism
23. Petreceri copii

7.2. Procesul de plată
Dacă cumpărătorul a ales plata cu cardul, ca modalitate de plată, după trimiterea comenzii se va deschide pagina procesatorului de card. În urma efectuării plății, atât cumpărătorul, cât și vânzătorul vor primi mesaje de confirmare a plății. Din acest moment tranzacția se va considera în desfășurare, cu plata confirmată. Dacă cumpărătorul alege să efectueze plata cu cardul pentru comanda efectuată, acesta este redirecționat către o pagină securizată a procesatorului de card. Pentru a efectua plata, cumpărătorul trebuie să introducă datele cardului. Procesatorul va menține pagina activă un timp limitat. Dacă datele cardului nu sunt introduse în acest timp, cumpărătorul poate relua procesul de plată accesând secțiunea – Comenzi neachitate (https://www.okazii.ro/contul-meu/activitate/cumparari/neachitate). Link-ul de plată din secțiunea Comenzi neachitate este disponibil timp de 3 zile. Comanda nu se va înregistra dacă plata nu este realizată. Plata prețului prin card bancar se va face în contul Okazii.ro. Okazii.ro acționează ca un garant al siguranței tranzacțiilor. Okazii.ro va reține sumele de bani încasate de la utilizatori până în momentul în care vor fi îndeplinite condițiile pentru a elibera banii către una dintre părți. Okazii.ro nu va avea acces la datele bancare ale utilizatorilor introduse în pagina securizată a procesatorului de card și nu le va colecta în niciun mod.

7.3. Trimiterea produsului către cumpărător
În momentul postării unui produs la vânzare, vânzătorul se obligă să trimită produsul în termenul și prin modalitatea de livrare specificată. Vânzătorul are obligația să afișeze costul corect al transportului, la momentul introducerii produsului său pe site. Acesta va fi suportat integral de cumpărător. Pentru serviciile de curierat aferente trimiterilor retur solicitate prin intermediul platformei Okazii.ro, pentru care documentul de transport a fost generat prin intermediul platformei Okazii.ro, sunt aplicabile tarifele de la serviciul Garanția de Livrare.
Vânzătorul are obligația să trimită coletul cu confirmare de primire, să adauge numărul de tracking al coletului (furnizat de serviciul de curierat, disponibil pe documentul de transport/AWB) în secțiunea Comenzi
(https://www.okazii.ro/contul-meu/activitate/vanzari/comenzi-beta/) și să păstreze actele aferente expedierii. În cazul reclamării neprimirii produsului de către cumpărător, în absența documentelor necesare, tranzacția va fi anulată, iar suma corespunzătoare tranzacției va fi returnată cumpărătorului în condițiile menționate la art. 7.4 de mai jos.
Vânzătorul este obligat să adauge numărului de tracking al coletului în secțiunea Comenzi din contul său în maxim 7 zile calendaristice de la expirarea termenului de livrare.

7.4. Plata către vânzător
Plata către vânzător se va realiza doar dacă Okazii.ro poate verifica direct livrarea Coletului către cumpărător prin intermediul codului de tracking al trimiterii. Cu alte cuvinte, dacă vânzătorul nu a adăugat codul de tracking al trimiterii în secțiunea Comenzi, conform celor de mai sus, Okazii.ro nu va putea verifica direct prin intermediul firmei de curierat statusul livrării către destinatar și nu va efectua plata către vânzător.
După expirarea termenului de 7 zile calendaristice menționat la art. 7.3 de mai sus, vânzătorul beneficiază de un termen de grație de încă 3 zile lucrătoare pentru introducerea codul de tracking al trimiterii în secțiunea Comenzi. După expirarea acestui termen de grație, Okazii.ro va restitui banii cumpărătorului.
Okazii.ro va elibera banii către vânzător în urmatoarea zi de joi ulterioară datei în care comanda se consideră acceptată tacit de către cumparator, dar nu mai devreme de intrarea banilor in contul Okazii.ro. Comanda se consideră acceptată tacit de către cumpărător dacă acesta nu solicită returul comenzii prin generarea documentului de transport pentru expedierea coletului retur prin intermediul contului său Okazii.ro în termenul reglementat de prezenta clauză. Termenul în care cumpărătorul are dreptul de a genera documentul de transport din contul Okazii.ro pentru expedierea coletului retur este de 3 zile lucrătoare de la livrarea coletului conform informațiilor de tracking de la firma de curierat sau 3 zile lucratoare din momentul în care vânzătorul a adăugat numarul de tracking pentru comandă în contul de utilizator Okazii.ro. După trecerea perioadei de timp prevăzută mai sus, fără generarea documentului de transport pentru expedierea coletului retur, tranzacția va fi considerată încheiată cu succes și plata se va realiza către vânzător în urmatoarea zi de joi.

Pentru a putea primi banii prin transfer bancar, vânzătorul va trebui să introducă în contul de utilizator codul IBAN corespunzător contului său bancar in lei. Titularul contului IBAN declarat în contul Okazii.ro trebuie sa fie același cu titularul contului de Utilizator pe Okazii.

Banii pot fi trimiși la cerere și prin e-mandat (mandat poștal online), în măsura în care suma se încadrează în limitele permise de Poșta Română pentru astfel de operațiuni, tarifele de expediţie fiind în sarcina Utilizatorului.

Tarifele de expediție sunt cele practicate de serviciul poștal utilizat (CN Poșta Română etc) la data
la care suma este expediată.

Vânzătorul poate alege alimentarea contului propriu cu suma ce i se cuvine în urma tranzacţiei încheiate prin selectarea din contul său de utilizator a opțiunii “Alimentare în contul Okazii.ro”.

7.5. Returnarea produsului și restituirea sumelor achitate de cumpărător
În cazul în care plata a fost efectuată cu cardul, cumpărătorul poate să returneze vânzătorului produsul achiziționat, iar vânzătorul trebuie să accepte returnarea produsului chiar dacă acesta utilizează în mod constant o politică de nereturnare a produselor.
Pentru ca Okazii.ro să elibereze către cumpărător costul produsului și cheltuielile inițiale de livrare, mai puțin costul de livrare retur, acesta va trebui să solicite returul comenzii prin generarea documentului de transport pentru expedierea coletului retur prin intermediul contului său Okazii.ro în termenul reglementat de prezenta clauză. Termenul în care cumpărătorul are dreptul de a genera documentul de transport din contul Okazii.ro pentru expedierea coletului retur este de 3 zile lucrătoare de la livrarea coletului conform informațiilor de tracking de la firma de curierat sau 3 zile lucratoare din momentul în care vânzătorul a adăugat numarul de tracking pentru comandă în contul de utilizator Okazii.ro. Cheltuielile de returnare a produsului se suportă de cumpărător. Cumpărătorul este răspunzător pentru ambalarea și transportarea corectă a produsului.
Livrarea produsului și returnarea lui se fac numai în metoda menţionată mai sus, altfel coletul poate fi considerat nelivrat/nereturnat. Documentele de transport trebuie păstrate până la finalizarea tranzacției; Dacă produsul returnat nu este primit de către vânzător la adresa pe care acesta a declarat-o, în aceleași condiții în care cumpărătorul a primit produsul (spre exemplu, produsul prezintă defecțiuni, zgârieturi noi), Okazii.ro își rezervă dreptul de a considera că acesta nu mai reprezintă un cumpărător eligibil pentru returnarea prețului produsului și a cheltuielilor transportului inițial. Este răspunderea vânzătorului de a menține o adresă corectă și valabilă în contul său de Utilizator Okazii pentru returnarea produselor.
Pentru ca Okazii.ro să returneze sumele aferente prețului și a cheltuielilor de livrare inițială, îi vor fi necesare următoarele documente de la cumpărător:
• documentul de transport retur generat de cumpărător din contul său Okazii.ro;
• orice documente doveditoare privind starea produsului;
• comunicările făcute între cele două părți prin intermediul Mesageriei interne Okazii;
• dovada returnării produsului – recipisa de transport, cu semnătura vânzătorului;
După ce Okazii.ro a primit confirmarea că produsul a ajuns înapoi la vânzător, acesta va elibera către cumpărător sumele plătite cu titlu de preț și cheltuielile de transport inițiale mai puțin costul de transport retur.
Prezenta clauză reglementează dreptul cumpărătorului de a returna produsul în condițiile Acordului de utilizare a site-ului www.okazii.ro și nu restricționează în nicio modalitate drepturile consumatorului în relația cu profesioniștii. Pentru a înlătura orice îndoială, consumatorii beneficiază în relația cu profesioniștii de dreptul de retragere în condițiile Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

7.6. Comisioane
Comisionul Okazii.ro va fi suportat în totalitate de către vânzător, în condițiile art. 3.3 din Termeni și Condiții, Cumpărătorul fiind ținut însă să achite tarifele corespunzătoare Serviciului Garanția de Livrare de care beneficiază implicit. Prin derogare de la prevederile art. 3.3, baza de calcul pentru comision este valoarea produselor comandate (pentru claritate: baza de calcul nu include și prețul transportului). Derogarea este aplicabilă comenzii doar dacă aceasta este inițiată și finalizată prin serviciul Garanția de Livrare. Suma corespunzătoare comisionului suportat de vânzător va fi reținuta din valoarea produsului,  și va fi identificată în contul utilizatorului sub forma unei alimentări, iar tariful datorat de cumpărător către Okazii.ro va fi achitat la momentul efectuării plății produsului comandat.

Toate comisioanele bancare, precum și comisioanele procesatorului de card, percepute pentru transferul sumelor de bani în condițiile Garanției de Livrare pentru plata cu cardul vor fi suportate de Okazii.ro. Comisioanele bancare ocazionate de încasarea sumelor de bani rămân în sarcina vânzătorului. Okazii.ro își rezervă dreptul de a modifica politica de suportare a comisioanelor bancare, cu menționarea prealabilă a acestei modificări în Termeni și Condiții.

7.7. Sancţiuni
În situaţia în care, deşi plătit, produsul nu este transmis de către vânzător, Okazii.ro poate să dispună luarea unor măsuri sancţionatorii, în vederea asigurării funcţionării sistemelor puse la dispoziţia utilizatorilor. În acest sens, în cazul în care vânzătorul refuză fără justificare trimiterea produsului, atunci Okazii.ro va putea dispune:
1. sancţionarea prin oferirea de avertisment;
2. sancţionarea prin suspendarea contului pe o perioadă de 1 (una) săptămână.
Okazii.ro va putea decide în mod discreţionar sancţiunea ce va fi aplicată vânzătorului, nefiind obligat în niciun sens în ceea ce priveşte luarea măsurii sancţionatorii sau stabilirea măsurii.
În situaţia în care vanzătorul sancţionat anterior pentru faptele cuprinse în art. 8.9 din prezentul document săvârşeşte din nou aceeaşi faptă pentru care a fost sancţionat, Okazii.ro are dreptul, dar nu şi obligaţia, de a suspenda definitiv contul utilizatorului, cu toate consecinţele care derivă din luarea acestei măsuri, astfel cum este menţionat în prezentul document.

7.8 Rolul Okazii.ro
Okazii.ro va avea calitatea de mandatar în raporturile cu utilizatorii, raporturi ce au ca obiect sume de bani plătite cu titltu de preț. În această calitate, Okazii.ro va încasa sumele de bani de la cumpărător, în numele și pe seama vânzătorului, în baza instrucțiunilor acestora. Prin acceptarea prezentului document, utilizatorii mandatează Okazii.ro să încaseze și să rețină o anumită perioadă de timp sumele pe care cumpărătorii le plătesc cu titlu de preț către vânzători. Okazii.ro va încasa și reține aceste sume de bani numai în calitate de mandatar, el nefiind titularul sau beneficiarul real al sumelor de bani. Okazii.ro primește mandatul de la utilizatorii săi pentru a garanta buna și corecta funcționare a tranzacțiilor prin intermediul Site-ului. În calitate de mandatar, Okazii.ro va avea următoarele obligații: (a) să încaseze sumele de bani primite de la utilizatori, într-un cont al său; (b) să nu utilizeze sumele primite de la utilizatori în folos propriu; (c) să vireze sumele corespunzătoare tranzacției în conformitate cu prevederile prezentului regulament și cu documentele furnizate de utilizatorii implicați în tranzacție; (d) să proceseze plățile către utilizatorii serviciului Garanția de Livrare implicați în tranzacție în urmatoarea zi de joi ulterioară datei în care cumparatorul a confirmat calitatea produsului, dar nu mai devreme de intrarea banilor in contul Okazii. Okazii.ro va păstra sumele de bani primite cu titlu de preț și cost al transportului numai pentru perioadele și numai în situațiile prevăzute în cuprinsul prezentului document. În nicio altă situație și pentru niciun alt motiv Okazii.ro nu va încasa alte sume de bani, decât în situațiile expres prevăzute și reglementate de termenii și condițiile site-ului Okazii.ro. Dobânda pe care sumele de bani o acumulează în contul Okazii.ro aparține Okazii.ro.
Okazii.ro submandatează procesatorul de plăți să încaseze sumele de bani de la cumpărător, în numele și pe seama vânzătorului și să-i trimită către Okazii.ro conform dispozițiilor prezentului document.

8. Puncte de fidelitate
8.1 Organizatorul acordă Utilizatorilor puncte de fidelitate la achiziţia de produse prin serviciul Garanţia de Livrare şi la achiziţia de produse a căror plată este efectuată online cu cardul, dacă comenzile au fost efectuate prin aplicația pentru mobil Okazii.ro.
8.2. Punctele de fidelitate devin active şi pot fi utilizate după confirmarea calității în conformitate cu prevederile prezentului document aplicabile fiecărei tranzacții în parte, prevederi care reglementează tranzacțiile realizate prin serviciul Garanția de Livrare şi/sau cele referitoare la produsele achitate online cu cardul, după caz si dupa acordarea unui calificativ vanzatorului. La anularea din orice motiv a unei comenzi, punctele de fidelitate aferente acestuia sunt anulate. Punctele de fidelitate se acorda inclusiv pentru comenzile achitate cu puncte de fidelitate în condițiile art. 8.1 de mai sus, adică dacă comenzile au fost efectuate prin aplicația pentru mobil Okazii.ro. Daca un cumparator plaseaza mai multe comenzi la acelasi vanzator se vor acorda puncte de fidelitate doar pentru prima comanda.
8.3. Valoarea punctelor este calculată în funcție de valoarea comenzii şi a categoriei din care face parte produsul comandat. Numărul exact de puncte pe care îl poți obține pentru achiziția unui produs este afișat în pagina produsului respectiv. Pentru un produs pot fi acordate maxim 5000 de puncte.
8.4. 100 puncte de fidelitate au valoarea de 1 leu. Valoarea unui punct de fidelitate poate fi modificată oricând de Organizator, potrivit propriilor sale criterii care nu pot fi cenzurate de alte persoane.
8.5. Punctele de fidelitate pot fi utilizate exclusiv pentru achiziționarea de produse prin aplicația pentru mobil Okazii.ro, însă exclusiv prin serviciul Garanția de Livrare şi/sau pentru cumpărarea de produse a căror plată poate fi efectuată online cu cardul – numai cu achitarea integrală a acestora cu puncte de fidelitate, în ambele cazuri. Utilizatorul înțelege şi acceptă că achitarea de către Organizator către Utilizator a oricăror sume corespunzătoare valorii punctelor de fidelitate neconsumate, indiferent de motivul invocat sau de cuantumul sumei, nu este posibilă.
8.6. Numărul de puncte acumulate este afișat în contul fiecărui utilizator Okazii.ro, în secțiunea Puncte fidelitate.
8.7. Punctele de fidelitate nu sunt transmisibile şi pot fi utilizate timp de 90 de zile din momentul în care au fost acordate. Valabilitatea în timp a punctelor de fidelitate poate fi modificată oricând de Organizator, potrivit propriilor sale criterii care nu pot fi cenzurate de alte persoane.
8.8. Punctele de fidelitate pot fi acumulate şi utilizate doar de către Utilizatorii care dețin un cont activ în cadrul Okazii.ro la plasarea de comenzi prin intermediul aplicației pentru mobil Okazii.ro. În toate situațiile în care Organizatorul a dispus sancționarea unui Utilizator prin suspendarea sau blocarea contului, ca urmare a încălcării de către acesta a termenilor şi condițiilor prezentului acord, punctele de fidelitate pe care acesta le avea în cont la data aplicării sancțiunii sunt anulate (retrase) automat. Indiferent dacă Organizatorul revine sau nu asupra sancțiunilor dispuse (şi contul este reactivat), punctele de fidelitate nu vor fi restituite în contul Utilizatorului sancționat.

9. Informațiile furnizate de Dvs. licitației noastre, drepturile și obligațiile Dvs.
9.1. Prin expresia “informatiile dumneavoastra” vom face referire de acum inainte la orice informatie pe care Dvs.
– ati furnizat-o Organizatorului in timpul inregistrarii;
– ati furnizat-o Organizatorului sau celorlalti utilizatori in timpul completarii formularului de inregistrare pentru vanzarea anumitor articole;
– ati furnizat-o Organizatorului sau celorlalti utilizatori in timp ce raspundeati unor cereri de cumparare a articolelor scoase al vanzare;
– ati furnizat-o pentru a se reflecta in oricare pagina pe site-ul nostru (inclusiv prin sistemul de feedback);
– ati furnizat-o Organizatorului sau celorlalti utilizatori prin e-mail.

9.2. Informatiile Dvs. partiale sau totale, directe sau indirecte:
– nu trebuie sa fie false, inexacte sau voit inselatoare;
– nu trebuie sa fie frauduloase, ofensatoare sau sa implice vanzarea unor produse contrafacute sau furate;
– nu trebuie sa aduca prejudicii nici unei terte parti sau dreptului acesteia de autor, de marca comerciala, licenta, secret comercial sau alte drepturi de proprietate sau drepturi de publicitate sau la intimitate;
– nu trebuie sa incalce nici o lege, statut, ordonanta sau regulament, incluzand si fara a se limita la acestea, dreptul de export, protectia consumatorului, competitia neloiala, antidiscriminarea sau reclama falsa;
– nu trebuie sa fie defaimatoare, ofensatoare, calomniatoare, amenintatoare sau hartuitoare din punct de vedere legal;
– nu trebuie sa instige la infractiuni;
– nu trebuie sa fie obscene sau sa contina pornografie;
– nu trebuie sa contina virusi sau alte subrutine de programare a computerului care intentioneaza sa dauneze, sa interfereze in mod defectuos, sa intercepteze sau sa exproprieze orice sistem, date sau informatii personale;
– nu trebuie sa cauzeze probleme licitatiei noastre sau pierderea (in totalitate sau partial) serviciilor furnizorilor nostri de Internet;
– nu trebuie sa contina informatii care (1) sa fie interzise de acest acord; (2) pentru care nu au dreptul de a le referi sau include.

9.3. Pentru a putea folosi materialele si informatiile furnizate / publicate in site de dumneavoastra, asa incat sa nu incalcam nici un drept pe care l-ati avea asupra acestora, Dvs. sunteti de acord sa ne acordati dreptul de utilizare (reproducere si comunicare publica pe internet a materialelor Dvs. publicate in site) a acestora cu titlu gratuit. Aceste drepturi dobandite de Organizator sunt neexclusive, perpetue si valabile oriunde in lume. Totodata avem dreptul de a ceda aceste drepturi unei terte parti. Pentru a inlatura orice indoiala, precizam ca utilizatorii care expediaza in orice mod informatii ori materiale catre Site sunt de acord sa cedeze către Organizator cu titlu neexclusiv, gratuit, transferabil, pe termen nelimitat si pe toate teritoriile, in momentul trimiterii acestora / publicarii anuntului, drepturile de utilizare pe internet, adaptare, modificare si/sau retransmitere a materialelor si informatiilor furnizate / publicate in site.

9.4. Adresa de email inregistrata la inscriere poate fi folosita, in mod ocazional, pentru a va trimite oferte speciale atent selectionate din partea siteuri-lor partenere.

10. Notă de informare privind protectia datelor cu caracter personal

Conform prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, S.C. Bitfactor S.R.L. va administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dvs. Va informam ca datele personale pe care ni le furnizati sunt prelucrate in scopul furnizarii serviciilor specifice platformei pentru intermediere vanzare-cumparare de bunuri de larg-consum, in scop de reclama, marketing si publicitate toate celelalte scopuri detaliate în Politica de confidenţialitate Okazii.ro, care face parte integrantă din prezentul acord. La optiunea dvs., ne furnizati datele personale ale dvs. pentru a va crea un cont valabil si pentru a beneficia de serviciile oferite prin intermediul site-ului Okazii.ro de catre S.C Bitfactor S.R.L. Refuzul furnizarii anumitor date poate conduce la imposibilitatea accesarii anumitor servicii prin intermediul site-ului.
Prin intermediul panoului de administrare a contului propriu, aveti posibilitatea de a opta pentru primirea de informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de societatea noastra prin bifarea casutei corespunzatoare pe pagina de creare a contului.
Datele dvs. cu caracter personal pot fi furnizate partenerilor contractuali ai Bitfactor S.R.L. implicaţi în furnizarea serviciilor prin intermediul site-ului.
Conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016, beneficiati de dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Sunteti de acord ca stergerea datelor personale ale dvs. va fi urmata de stergerea contului dvs. din sistem si de imposibilitatea de a accesa serviciul oferit de S.C. Bitfactor S.R.L.. Pentru exercitarea acestor drepturi puteti face o cerere in scris cu cerinta dvs., pe care sa o trimiteti apoi fie prin posta scrisa la adresa Bitfactor S.R.L., Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, et. 3, Sector 2, Bucuresti, cu mentiunea “Pentru echipa Okazii.ro”, fie prin e-mail la adresa suport@okazii.ro.

11. Accesul la licitația noastră și intervenția în activitatea acesteia.
11.1. Sunteti de acord sa nu folositi anumite programe precum si alte dipozitive automate sau modalitati manuale pentru a monitoriza sau copia paginile noastre de Internet sau continutul lor fara o autorizatie scrisa anterioara a Organizatorului acestei licitatii prin Internet.
11.2. Sunteti de acord sa nu folositi nici un dispozitiv, software sau subrutina care sa interfereze sau sa incerce sa interfereze cu buna desfasurare a Licitatiei pe Internet sau cu tranzactionarea de orice articole in vederea vanzarii-cumpararii.
11.3. Sunteti de acord sa nu realizati nici o actiune care impune o incarcare nerezonabila sau disproportionata a infrastructurii Licitatiei pe Internet.
11.4. Sunteti de asemenea de acord sa nu copiati, reproduceti, alterati, modificati, distribuiti (inclusiv afisare publica), sa nu folositi pentru scopuri comerciale sau alte scopuri, continutul acestui site (sau orice parte din el), si sunteti de acord sa nu realizati lucrari care deriva din acest site fara o autorizatie scrisa anterioara a Organizatorului acestei licitatii prin Internet sau a tertei parti.

12. Responsabilitatea în cazul încălcării termenilor acestui acord. Sistemul intern de soluționare a reclamațiilor.
12.1 In cazul incalcarii de catre dvs. a prevederilor din prezentul Acord de utilizare sau cand exista indicii privind incalcarea de catre dvs. a prevederilor acestuia, Organizatorul isi rezerva dreptul de a aplica, din proprie inițiativă sau la cererea oricarei autoritati, fara a fi obligat sa indeplineasca alta formalitate în afară de comunicarea măsurii dispuse, oricare din urmatoarele: emiterea de avertismente; suspendarea, in intregime sau in parte, a contului; restrictionarea, in intregime sau in parte, a accesului la cont / sectiuni ale contului; anularea contului utilizatorului / blocarea definitivă a accesului la serviciile Okazii.

12.2 Utilizatorii site-ului se obligă să apere de raspundere pe Organizator față de orice pretenții, cereri ori actiuni judiciare sau extrajudiciare si sa-l despăgubească pe Organizator pentru orice pagube suferite (inclusiv cheltuielile de judecata) derivate din sau aflate în legătură cu incalcarea de catre dvs. a clauzelor din prezentul Acord de utilizare.

12.3. Utilizatorii Site-ului au dreptul de a formula reclamații care privesc serviciile și / sau acțiunile ori activitățile cu aparență nelegală ale altor utilizatori ai Site-ului, în termen de cel mult 7 zile de la data survenienței evenimentului reclamat.

12.4 Pentru a înlătura orice îndoială, precizăm că formularea unei reclamații către Organizatorul licitației nu este o procedură prealabilă a cărei parcurgere ar fi necesară pentru formularea de către un consumator a unei plângeri către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului.

12.5. Utilizatorul profesionist reclamant are dreptul de a adresa Organizatorul licitației reclamații cu privire la oricare dintre următoarele aspecte:

(a) presupusa nerespectare de către Organizatorul licitației a obligațiilor prevăzute în Regulamentul (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, care afectează utilizatorul profesionist reclamant;

(b) aspectele tehnologice care se referă direct la furnizarea serviciilor și care îl afectează pe reclamant;

(c) măsurile luate de Organizatorul licitației sau comportamentul acestuia care se referă direct la furnizarea serviciilor și care îl afectează pe reclamant, precum și sancțiunile aplicate utilizatorului profesionist în conformitate cu prevederile prezentului Acord de utilizare.

12.6. Reclamațiile vor fi comunicate Organizatorului licitației pe adresa de e-mail: suport@okazii.ro sau prin poștă, la adresa Bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Center, etaj 2, sector 2, București.

12.7. Utilizatorii Site-ului au obligația de a include în fiecare reclamație toate datele și informațiile relevante cu privire la aceasta, pentru a-i permite să analizeze complet și corect plângerea, inclusiv: date identificare utilizator reclamant, date identificare utilizator reclamat, ID anunț și / sau link către acesta, precum și o descriere cuprinzătoare a aspectelor reclamate.

12.8. Reclamațiile vor fi analizate și vor primi răspuns în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la primirea acestora de către de Organizatorul licitației, în cazul în care au fost însoțite de toate datele și informațiile necesare pentru soluționarea acestora. În situația în care reclamantul nu a transmis Organizatorului licitației toate datele și informațiile necesare soluționării reclamației respective, acestuia îi vor fi solicitate informațiile lipsă, urmând ca termenul de soluționare de mai sus să fie prelungit corespunzător.

12.9. Procedura de mai sus de soluționare a reclamațiilor este pusă în mod gratuit la dispoziția utilizatorilor.

12.10. Soluționarea reclamațiilor va respecta principiile transparenței și egalității de tratament în situații echivalente și al tratării plângerilor proporțional cu importanța și complexitatea lor.

13. Sistemul de garanții.
13.1. Va oferim licitatia noastra prin Internet precum si serviciile noastre “asa cum sunt”, fara nici un fel de garantie.
13.2. Noi nu garantam accesul sigur, continuu si neintrerupt la serviciile noastre. Operarea in cadrul licitatiei pe Internet poate sa fie influentata de numerosi factori aflati in afara controlului nostru.
13.3. Organizatorul nu ofera nicio garantie privind drepturile de proprietate asupra articolelor vandute sau cumparate prin intermediul licitatiei pe Internet, asupra povenientei lor, asupra calitatii lor, asupra concordantei lor cu prevederile legale sau cu scopurile concrete in care au fost achizitionate, asupra oricaror drepturi in legatura cu aceste articole, inclusiv oricaror drepturi de proprietate intelectuala sau asupra comiterii unor eventuale ilegalitati in detrimentul unei terte parti. Nu oferim nici o garantie referitoare la vreun utilizator al serviciilor de licitatie prin Internet si / sau referitoare la actiunile acestora.
13.4. Utilizatorii care comercializează produse protejate de drepturi de proprietate intelectuală declară şi garantează că deţin legal toate drepturile asupra produselor comercializate şi că sunt pe deplin autorizaţi şi îndreptăţiţi să dispună de aceste drepturi prin comercializarea produselor respective”

14. Alte tipuri de tranzacționări.
14.1. Ca utilizator al serviciilor de licitatie prin Internet nu aveti voie sa plasati cereri de schimburi (ex: barter, troc) sau de donatii.

15. Clauze finale.
15.1. Prezentul acord este supus legii romane.

15.2.1 Partile convin ca litigiile decurgand din interpretarea si executarea prezentului acord, ce nu pot fi solutionate pe cale amiabila, sa fie supuse solutionarii instantei judecatoresti competente de pe raza teritoriala a Municipiului Bucuresti. Legea aplicabila prezentului acord este legea romana.

15.2.2. Utilizatorii profesioniști pot solicita medierea pentru soluționarea conflictelor cu Organizatorul licitației legate de furnizarea serviciilor de către acesta din urmă, inclusiv cele care pot deriva din soluționarea reclamațiilor conform prezentului acord de utilizare. Părțile pot încerca soluționarea pe cale amiabilă a oricărui astfel de conflict, inclusiv prin intermediul mediatorilor autorizați de Consiliul de Mediere, lista acestora fiind disponibilă aici: https://www.cmediere.ro/mediatori.

15.2.3. Medierea nu este gratuită.

15.2.4. Medierea este voluntară și facultativă. Organizatorul licitației își rezervă dreptul de a refuza  participarea la mediere sau de a refuza mediatorul propus de utilizator.

15.2.5. Organizatorul licitației va suporta o parte rezonabilă din totalul costurilor de mediere, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea.

15.3.Organizatorul acestei licitatii pe Internet isi rezerva dreptul de a modifica oricand si in orice mod oricare dintre prevederile din prezentul acord sau prezentul acord in intregime. Utilizatorii vor fi notificați cu privire la aceste modificări pe cale electronică. Modificările intră în vigoare în termen de 15 zile de la data la care Organizatorul a notificat Utilizatorii cu privire la modificările propuse. Orice modificare va fi considerată ca fiind acceptată deplin și necondiționat de către oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a site-ului, intervenite oricând după data indicată de Organizator sau expirarea termenului de 15 zile menționat mai sus, oricare dintre acestea survine mai târziu, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea site-ului și/sau utilizarea în orice mod a licitației noastre pe internet. Utilizatorul are dreptul de a rezilia prezentul Acord înainte de expirarea perioadei de preaviz menționate mai sus. Rezilierea operează în termen de 15 zile de la momentul recepționării de către Utilizator a informațiilor despre modificări, cu excepția cazului în care Utilizatorul renunță la această notificare, prezintă o declarație în acest scop sau desfășoară activități exprese pe Site, de natură să confirme acceptarea unor astfel de condiții modificate (exemplu: publicarea unui nou anunț, efectuarea unei noi comenzi etc). In orice situatie in care dvs. aveti obiectiuni sau rezerve fata de oricare dintre prevederile din prezentul acord, aveti obligatia de a inceta de indata utilizarea serviciilor noastre de licitatie pe Internet sau a oricaruia dintre componentele acestora.

15.4. Organizatorul poate cesiona oricând către un terţ drepturile şi obligaţiile izvorâte din prezentul Acord de utilizare, inclusiv prin cesionarea către un terţ a contractului (acordului), iar Utilizatorul consimte anticipat la această cesiune, conform art. 1315 şi următoarele din Codul Civil. Pentru a înlătura orice îndoială, Utilizatorii site-ului Okazii.ro consimt anticipat la substituirea Organizatorului cu un terţ în raporturile născute între acesta şi Utilizatori în temeiul Acordului de utilizare a Site-ului Okazii.ro.

15.5. Daca nu exista alte prevederi stipulate in prezentul acord, orice corespondenta trebuie trimisa: pentru Organizatorul licitatiei prin Internet – la e-mail-ul: suport@okazii.ro, iar catre Dvs. – la adresa de e-mail furnizata de Dvs. la inregistrare.

15.6. Mesajul se considera primit de Dvs. in ziua trimiterii si la 5 ore dupa trimitere, exceptie facand acele cazuri in care se primeste o nota de mesaj primit sau de adresa de e-mail gresita.

15.7. Solicitările Dvs. vor fi analizate și vor primi răspuns în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la primirea acestora de către Organizatorul licitației, în cazul în care au fost însoțite de toate datele și informațiile necesare pentru soluționarea acestora. În situația în care nu ați transmis Organizatorului licitației toate datele și informațiile necesare soluționării solicitării respective, vor fi cerute informațiile lipsă, urmând ca termenul de soluționare de mai sus să fie prelungit corespunzător.

Ultima actualizare: 01.02.2024

Versiuni anterioare

Informatiile au fost utile?
DaNu